Tuesday, July 16, 2019
   
Text Size
Login English Version

วิทยานิพนธ์ผู้สำเร็จการศึกษา


 

DSC 0125   DSC 0077

 

งานวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์                                                         (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
  
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ :
 
 
๑) การเปลี่ยนแปลงบทบาททางเพศในคณะที่เป็นของผู้ชาย : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิง
     ในระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน
     (GENDER SHIFT IN MALE-DOMINATED FIELD OF STUDY : A CHANGED POSITION OF FEMALE STUDENTS
       IN EDUCATION AND LABOR MARKET)
       น.ส. อริญชยา ตรีคุณประภา , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ 
 
๒) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร สัมพันธภาพในครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อน กับการปรับตัวในเด็กวัยรุ่น โรคธาลัสซิเมีย
    (THE RELATIONSHIPS AMONG SELECTED FACTORS, FAMILY RELATIONSHIP, PEER RELATIONSHIP, AND
      ADAPTATION ADOLESCENTS WITH THALASSEMIA)
     น.ส.วันเพ็ญ  ธรรมวิเศษ , อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ.พญ.หัทยา ดำรงค์ผล 
 
๓)  

 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ : 
 
๑) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถของหลานวัยรุ่นในการเป็นที่พึ่งพิงให้ปู่ย่าตายาย
     (FACTORS AFFECTING GRANDCHILD'S DEPENDABILITY)
      น.ส. วริสากร ทองสอาด , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์
 
 
๒) ผลของการฟังดนตรีต่อความจำขณะทำงานของผู้สูงอายุ
     (THE INFLUENCE OF MUSIC LISTENING ON WORKING MEMORY IN ELDERLY PEOPLE)
      น.ส. ชุตินาถ ทัศนานุพันธ์ , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ 
 
 

 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ :

๑) ผลของการออกกำลังกายต่อเชาวน์ปัญญาและทักษะด้านการเคลื่อนไหวในเด็กปฐมวัย

   (EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE ON COGNITIVE FUNCTIONS AND GROSS MOTOR SKILLS IN EARLY CHILDHOOD)
     น.ส. วันทนี ทองผิว , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  อ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ 
 
 
๒) ผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีต่อทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการรู้คิดในเด็กก่อนวัยเรียน
   (OUTCOME OF FINE MOTOR ACTIVITIES ON FINE MOTOR SKILLS AND COGNITIVE FUNCTION IN PRESCHOOL CHILDREN)
     น.ส. ดรรชนี มุ่งดี , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ 
  
 
๓) การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชน ที่มีประสบการณ์อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ
   (THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL QUOTIENT AMONG YOUTH WITH LIFE EXPERIENCE WITH ELDERLY)
     น.ส.สิริลักษณ์  เตวิทย์ , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร
 
๔) ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านรูปร่างและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   (FACTORS AFFECTING BODY IMAGE AND SELF-ESTEEM AMONG FEMALE SECONDARY SCHOOL STUDENTS)
    น.ส.ชาลินี สามงามเหล็ก , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.พญ.แก้วตา  นพมณีจำรัสเลิศ 
 
 
๕) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อกระดูกสันหลังเคลื่อนและโรคโพรงกระดูกสันหลังแคบที่ได้รับการผ่าตัด : กรณีศึกษา โรงพยาบาลศิริราช
    (QUALITY OF LIFE IN ELDERLY PATIENTS WITH SPONDYLOLISTHESIS AND SPINAL STENOSIS AFTER SURGICAL OPERATION : A CASE STUDY AT SIRIRAJ HOSPITAL)
    น.ส.เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์ , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ 
 
 
) การศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพึ่งตนเองในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นของแรงงานในเขตอุตสหกรรมภาคตะวันออก
   (A STUDY OF SELF-RELIANCE FACTORS IN EARLY ADULTHOOD OF THE LABOR FORCE IN THE EASTERN INDUSTRIAL ZONE)
    น.ส.วิรงรอง พานิช , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ดลพัฒน์ ยศธร
 
 
๗) ปัจจัยส่วนบุคคล และอิทธิพลของต้นทุนชีวิตที่มีต่อสุขภาพจิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
   (THE PERSONAL FACTORS AND INFLUENCE OF LIFE'S ASSETS ON VISUALLY IMPAIRED STUDENTS' MENTAL HEALTH)
    น.ส.นัตตา ประทีปชัยกูร , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ดลพัฒน์ ยศธร
 
 
๘) อิทธิพลของต้นทุนชีวิตที่มีต่อความสามารถในการดูแลตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
   (THE INFLUENCE OF DEVELOPMENTAL ASSETS ON SELF CARE AGENCY OF GRADE 5 AND 6 STUDENTS IN BANGKOK METROPOLITAN PUBLIC SCHOOLS IN LADKRABANG ZONE)
    น.ส.เบญจรัตน์ นุชนาฏ์ , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.พญ.หัทยา ดำรงค์ผล 
 
 
๙) อิทธิพลของการเรียนดนตรีต่อการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงในเด็กวัยรุ่น
   (INFLUENCE OF MUSIC TRAINING ON EXECUTIVE FUNCTION AND COGNITION IN THAI ADOLESCENCE)
    น.ส.อุสา บุญเพ็ญ , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ 
 
 
๑๐) ผลของการอบรม 101s การสร้างวินัยเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้วินัยเชิงบวกของครูและการควบคุมตนเองในเด็กปฐมวัย
    (THE IMPACT OF THE 101s POSITIVE DISCIPLINE TEACHER TRAINING ON TEACHER INTERACTION PRACTICES AND PRESCHOOL CHILDREN'S SELF-REGULATION)
    น.ส.ปิยะดา พิชิตกุศลาชัย , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร 
 
 
๑๑) ผลของการอบรม 101s การสร้างวินัยเชิงบวกต่อการใช้วินัยเชิงบวกของครูและกระบวนการคิดขั้นสูงในเด็กปฐมวัย
    (THE IMPACT OF THE 101s POSITIVE DISCIPLINE TEACHER TRAINING ON TEACHER PRACTICES AND PRESCHOOLERS' EXECUTIVE FUNCTION SKILLS)
    น.ส.พิชชาดา สุทธิแป้น , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร 
 

 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ :

๑)การค้นหายาเป้าหมายสำหรับโรคหลอดเลือดในทารกด้วยวิธีการศึกษาแบบจำลองโมเลกุล
   (TARGET IDENTIFICATION OF INFANTILE HEMANGIOMA DRUG ; MOLECULAR MODELING APPROACH)
    น.ส. จิรารัตน์ สุพร , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ


 
๒) การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดขั้นสูงระหว่างเด็กที่ได้รับกิจกรรมดนตรีร่วมกับ
เคลื่อนไหวกับเด็กที่รู้สองภาษา

   (COMPARING CREATIVE THINKING SKILL AND EXECUTIVE FUNCTION BETWEEN MUSIC-
MOVEMENT ACTIVITIES AND BILINGUALISM)
    น.ส. วราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ๓)พฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น:กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
เขตกรุงเทพมหานคร

   (CYBER BULLYING BEHAVIOR AMONG ADOLESCENCE : A CASE STUDY OF STUDENTS IN
SECONDARY AND VOCATIONAL SCHOOLS, BANGKOK)
    น.ส. ปองกมล สุรัตน์ , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์


 
๔) ลักษณะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบริบทของครอบครัวและ พฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

   (RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL CHARACTERISTIC, FAMILY CONTEXT AND CYBER-
BULLYING AMONG SECONDARY AND VOCATIONAL STUDENTS IN BANGKOK)
    น.ส. นันทนัช สงศิริ , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ ๕) ผลของการใช้โปรแกรม SUKIT ในการส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวและการรู้คิดในเด็กไทยก่อนวัยเรียน

    (EFFECTS OF SYSTEMIC UPREGULATED KINETIC THAI-TALENT(SUKIT) PROGRAM ON
MOTOR PROFICIENCY AND COGNITIVE FUNCTIONS IN PRESCHOOL CHILDREN)
    น.ส. จุณรา เป็งวงศ์ , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

 

๖)อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมต่อการจัดการความเครียดในหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์

    (INFLUENCE OF SOCIAL SUPPORT ON STRESS COPING AMONG PREGNANT ADOLESCENTS)
    น.ส. พิมพ์ชนก วงศาโรจน์ , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์


 
๗) ครอบครัว, วิถีชีวิตและบทบาทของชายรักเพศเดียวกัน

    (FAMILY, LIFE AND FUNCTION ISSUES OF MEN WHO HAVE SEX WITH MEN)
    น.ส. นภาวี ศรีจันทร์นิล , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

 

 ๘) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและการปรับตัวของวัยรุ่นในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ภาคใต้
    (FACTORS AFFECTING SELF-ESTEEM AND ADJUSTMENT OF ADOLESCENTS IN SOUTHERN
WELFARE SCHOOL)
    น.ส.สุจินดา  ย่องจีน , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์๙) ผลของการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กปฐมวัยต่อความจำระยะสั้นของผู้สูงอายุ

   (THE EFFECTS OF STORYBOOK READING TO EARLY CHAILDHOOD ON SHORT-TERM
MEMORY AMONG THE ELDERLY)
    น.ส. จอมขวัญ รัตนกิจ , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์


 
๑๐) ผลของการอ่านหนังสือนิทานโดยผู้สูงอายุต่อความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย

    (THE EFFECT OF STORYBOOK READING BY ELDERLY ON ORAL LANGUAGE COMPETENCY
OFEARLY CHILDHOOD)
    นาย หัสดิน แก้ววิชิต , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์๑๑)ผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กในชุมชนแออัด

    (THE EFFECT OF GROUP DYNAMICS ON AGGRESSIVE BEHAVIOR REDUCTION AMONG
SLUM CHILDREN)
    น.ส. สาริณี เอื้อกิตติกุล, ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.พญ. หัทยา ดำรงค์ผล๑๒) พฤติกรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิต สติปัญญาและปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมของวัยรุ่นที่ติดเกมคอมพิวเตอร์

    (BEHAVIOR, PHYSICAL HEALTH, MENTAL HEALTH, INTELLIGENCE, AND SOCIALINTERACTION
       AMONG ADOLESCENTS WITH COMPUTER GAME ADDICTION)
      นาย รวิพรรดิ พูลลาภ , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  อ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์๑๓) การศึกษาผลกระทบของครอบครัวและการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อทัศนคติการข่มเหงรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์                 ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร

      (EFFECT OF FAMILY CONTEXT AND SELF-ESTEEM TOWARDS CYBER-BULLYING ATTITUDES AMONG FEMALE                                        STUDENTSSENIOR SECONDARY SCHOOL IN BANGKOK)       

       น.ส. บุษยรัต รุ่งสาคร, ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  รศ.ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร

 


๑๔) ความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นดนตรีอย่างต่อเนื่องกับการทำงานประสานกันของสายตาและกล้ามเนื้อ

        (THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSICAL EXPERTISE AND VISUAL-MOTER INTEGRATION)

         นาง จิตปณัฏฐ์ มากช่วย, ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

 


ปีการศึกษา ๒๕๕๒ :

๑) ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับสิทธิเด็กกับพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ           ประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม
    (RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER PRACTICE ON CHILD RIGHTS AND PRIMARY SCHOOL STUDENT'S BEHAVIORS      AND            ACADEMIC ACHIEVEMENT, NAKHON PATHOM PROVINCE)

    น.ส. อัปสรวดี ริมดุสิต , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร. ดลพัฒน์ ยศธร
 

๒) ผลของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูต่อการให้ อาหารทารกที่เหมาะกับพัฒนาการ
   (IMPACT OF PARENTAL PARTICIPATORY LEARNING ON DEVELOPMENTALLY APPROPRIATE  INFANT FEEDING PRACTICE)
    น.ส. อัจฉรีย์ สุวรรณชื่น , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.พญ. นิตยา คชภักดี 

 

 

 

๓)สัมพันธภาพของบิดามารดาและปัจจัยครอบครัวที่ส่งผลต่อพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย

(PARENT RELATIONSHIP 

AND FAMILY FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT AND EMOTIONAL QUOTIENT IN PRE-SCHOOL CHILDREN)

 

   

 

 

  น.ส.ไปยดา วิรัศมี , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔) พฤติกรรมการปรับตัวในพี่ของเด็กกลุ่มอาการออทิสติก

 

(ADAPTIVE BEHAVIORS IN OLDER SIBLINGS OF CHILDREN WITH AUTISTIC

SPECTRUM DISORDERS)

 

 

 

 

 

น.ส.วัฒนารี อัมมวรรธน์ , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕) การศึกษาเปรียบเทียบสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเชาวน์ปัญญาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กับนักเรียนที่มีการได้ยินปกติระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

(A COMPARATIVE STUDY OF PHYSICAL HEALTH , MENTAL HEALTH AND COGNITIVE INTELLIGENCE 

BETWEEN HEARING-IMPAIRED STUDENT AND NORMAL HEARING STUDENTS IN SECONDARY SCHOOL)

  

 

     

 

 

 

น.ส.อลิษา สรรพมงค์ ,

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ดลพัฒน์ ยศธร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านร่างกาย ครอบครัว และความพร้อม ในห้องเรียนกับทักษะพื้นฐานด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย

 (THE 

RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL, FAMILY AND CLASSROOM READINESS FACTORS AND BASIC READING SKILLS IN

EARLY  

CHILDHOOD)

 

   

 

        

 

     

 

 

 

น.ส.ปรารถนา เทียนสุวรรณ , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อม

ด้าน

การเขียนในเ

ด็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

 

   

 

(FACTORS RELATED TO HANDWRITING READINESS

IN

THE 1 ST GRADE CHILDREN)

 

 

       

 

       

 

 

 

น.ส.ยวมล ไกรล้อมบุญ , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ

 

 


 ปีการศึกษา ๒๕๕๑:  

๑)อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา             

จังหวัดนครปฐม

 

(THE EFFECTS 

OF PERSONAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS ON ELEMENTARY STUDENTS' 

 

HEALTH RISK BEHAVIORS, N

AKHONPATHOM

PROVINCE)

 

 

     น.ส.กิธิญา สุขประเสริฐ ,  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร. ดลพัฒน์ ยศธร 

 


๒) ลักษณะบุคลิกภาพของผู้ที่ใช้ยาบ้า

    (PERSONALITY TRAITS OF METHAMPHETAMINE ABUSER)
    น.ส.ขวัญฤทัย เสมพูน ,   ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร. ประภาพรรณ จูเจริญ

   


 ปีการศึกษา ๒๕๕๐ :  

 

๑) ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล ภาวะสุขภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

(The Relationships Between Anxiety, Health Status, and Academic Achievement of First-Year Female Students

of Christian       

University.)

    

 

     

 

     

 

     น

างโสภิน  ทวีพงศากร, ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.พญ.นิตยา คชภักดี

 

 

 

 

๒) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องพฤติกรรมการรังแกกันกับพฤติกรรมการรังแกกันของกลุ่มเด็กนักเรียนใน    จังหวัดเชียงใหม่

     (The Relationship between The Perception of Bullying Behaviors and the Actual Bullying Behaviors among groups of Students in Chiangmai)

    น.ส.ภัทรา จุลละปิยะ, ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร 

 

 

๓) คุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน
    (Health-Related Quality of Life and Social Support of Patients with Overactive Bladder. )
     น.ส.กกกร  ขลายแย้ม, ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ 

๔) ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการในช่วงปฐมวัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประถมศึกษา 
      (Correlation between Development Performance in Early Childhood and Academic Achievement in Primary     
      School.) 
 

     

 

     

 

     น.ส.มีนา  โรจน์ไพรินทร์,  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.พญ.นิตยา คชภักดี

 


 ปีการศึกษา ๒๕๔๙ :

๑) ความคาดหวังของครอบครัวและพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการของครอบครัวผู้มีภาวะสมองยื่น
   (Family’s Expectation and Supportive Behaviors for Development of Persons with Frontoethmoidal Encephalomeningocele.) 
     น.ส.ภัทิรา  บัวพูล, ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ 

 
๒) ระดับความเครียดวิธีการปรับตัวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จังหวัดนครปฐม
  (Stress Level, Coping Styles and Related Factors among Grade 10 Students in The Science School, NakhonPathom Province.) 

     น.ส. ธีรารัตน์  ทัศนปิติกุล, ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.พญ.นิตยา คชภักดี 

 

๓) การบำบัดแบบเล่นเป็นกลุ่มในเด็กปฐมวัยกลุ่มอาการออทิสติก : การศึกษาในเด็กชาย 6 คน
   (Playgroup Intervention in Young Children with Autistic Spectrum Disorders A Series of 6 Boys.)
     น.ส. กันนิกา  เพิ่มพูนพัฒนา, ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.พญ.นิตยา คชภักดี 

 
๔) ลักษณะการนอนหลับในเด็กไทย อายุระหว่าง 3 ถึง 6 ปีในประเทศไทย
   (Characteristic of Sleep in Thai Children (0-6 Years) in Thailand.) 
     นายชยานนท์  อวิคุณประเสริฐ, ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
 

 


 ปีการศึกษา ๒๕๔๘ :
 
๑) การวาด-เขียนของเด็กปฐมวัยสัมพันธ์กับกำลังมือ นิ้ว และวิธีการจับดินสอ
   (The Relations of Drawing and Writing Ability in Young Children to Pencil Grip and Muscle Power.)
 
  น.ส.สุกฤตา  พิริยะกูลธร, ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.พญ.นิตยา คชภักดี
 
 
 
 
 
 
๒) การศึกษาวิถีการดำเนินชีวิตของผู้มีอายุยืนยาวในจังหวัดนครปฐม   
   (The Study of The Way of Living and The Livelihood of People with Longevity in Nakhon Pathom Province).    
      น.ส.จินตนา โพธิสถิตยืนยง, ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร
          
  
 
๓)การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กที่เข้ารับการฝึกอบรมและไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรสร้างเสริมประสิทธิภาพ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
   
 
(A Comparative Study of The Effectiveness of Child Care Attendants Who Attended and Not Attended The 
Capacity Building for Early Childhood Care and Development with Participatory Approach Program in Bang Pa-n District Pha Nakhon Si Ayutthaya, Province.)
 
 
                             
 
    น.ส.พรปวีณ์  อุไรสวัสดิ์, ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.พญ.นิตยา คชภักดี