Tuesday, July 16, 2019
   
Text Size
Login English Version

ข้อมูลการรับนักศึกษา

 NICFD

การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถสมัครสอบคัดเลือกโดยตรงได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

    รอบที่ 1      :   1 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2558

    รอบที่ 2      :   5 ธันวาคม 2558 - 12 กุมภาพันธ์ 2559

**รอบพิเศษ   :   ตั้งแต่บัดนี้จนถึง  30 เมษายน 2559 **

 


คุณสมบัติผู้สมัคร


ภาคปกติ

-  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์       

   สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75


ภาคพิเศษ

-  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาจิตวิทยา วิทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์

   สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

-  มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและครอบครัวในหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/PDF/curriculum/49.pdf

 

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น

มีหลายแหล่งทุน นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนได้ตามระยะเวลาที่

แต่ละทุนเปิดรับสมัคร ซึ่งต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแหล่งทุนการศึกษาของ

สถาบันและของบัณฑิตวิทยาลัย


ทุนของสถาบัน

ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี จากโครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ

ทุนของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยมีทุนสำหรับนักศึกษาจำนวนมากได้แก่

        - ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ

        - ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย

        - ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

        - ทุนของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


--------------------------------------------------------------------------------
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานสนับสนุนการศึกษา 

โทร. 02-4410602-8 ต่อ 1509 และ 1508