Tuesday, July 16, 2019
   
Text Size
Login English Version

หลักสูตร

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์  

(ภาคปกติและภาคพิเศษ)


 

0076   17


หลักการและเหตุผล


spaceในการพัฒนามนุษย์จำเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กและต่อเนื่องตลาดชีวิต โดยมีครอบครัวเป็นแกนหลักและชุมชนเป็นฐานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาalt ปัจจุบันความก้าวหน้าในองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยาของระบบประสาทพฤติกรรมศาสตร์ พันธุศาสตร์ของมนุษย์ การพัฒนาของสมอง ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีผลต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลและความเป็นไปในสังคม รู้จักมองโลกหรือปัญหาในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้างไกลและลึกซึ้งรอบคอบ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้มีทักษะในการจัดการ และแก้ปัญหาบนพื้นฐานของกติกาสังคมและการยอมรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจึงเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้แบบบูรณาการโดยให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจของพัฒนาการมนุษย์ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

DSCF6105 DSCF6106

 


วัตถุประสงค์

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถต่อไปนี้         

space1. นำความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ มนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัว         
space2. ใช้ความรู้เชิงบูรณาการเพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย ติดตามดัชนีชี้วัดประเมินสถานภาพการพัฒนามนุษย์และสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์         
space3. มีแนวคิด เจตคติที่เอื้อต่อการสร้างคุณภาพมนุษย์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีจริยธรรมในการมองปัญหาพัฒนาการมนุษย์ที่นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างกว้างไกล ลุ่มลึกและมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดของหลักสูตรสามารถดูได้ตามเอกสารที่แนบมานี้   
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสนับสนุนการศึกษา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

โทร. 02-441-0602-8 ต่อ 1508-9 

 

vdoหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวupdate01

21558817 10213122289868463 2964955541620173073 n