Tuesday, July 16, 2019
   
Text Size
Login English Version

ห้องสมุด Tel. 02-441-0601-8 ต่อ 1512 - การใช้บริการห้องสมุด

Article Index
ห้องสมุด Tel. 02-441-0601-8 ต่อ 1512
การใช้บริการห้องสมุด
บริการหนังสือและวารสาร
ฐานข้อมูลออนไลน์
แนะนำหนังสือใหม่
All Pages

ห้องสมุดสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์

เวลา08.30 น. – 16.30 น.

ปิดทำการในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

space1. ลงชื่อเข้าใช้บริการห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการ ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
space2. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุด
space3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิของผู้อื่น
space4. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกประเภท หรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดัง
space5. ไม่ตัด ฉีก หรือขีดเขียนลงในทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด
space6. คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ไม่ได้ใช้บริการในที่พักหนังสือหรือที่เคาน์เตอร์บริการเมื่อใช้เสร็จแล้ว
space7. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

บริการของห้องสมุด

spaceบริการหนังสือ เป็นบริการหลักของห้องสมุดที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ มาไว้เพื่อให้บริการ และจัดเตรียมสถานที่ให้อำนวยความสะดวกต่อการอ่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความสนใจของผู้ใช้มากที่สุด

spaceบริการยืม – คืน ให้บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ตามระเบียบการยืมของห้องสมุดเพื่อให้ความสะดวกในการใช้ ในกรณีที่ยืมเกินกำหนด ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด


จำนวนและระยะเวลาการยืม

ประเภทสมาชิก 

จำนวน 

ระยะเวลา
(วัน)
 

ค่าปรับเกินกำหนด (บาท : วัน) 

หนังสือทั่วไป 

หนังสือสำรอง 

วิทยานิพนธ์ 

หนังสือทั่วไป 

หนังสือสำรอง/
วิทยานิพนธ์
 

อาจารย์ 

20

20

1 - 7*

1 - 20*

5

30

บุคลากรประจำ 

แพทย์ประจำบ้าน 

15

15

นักศึกษาบัณฑิต

นักศึกษาปริญญาตรี 

10

10

บุคลากรชั่วคราว 

10

10

-

สมาชิกสมทบประเภทที่ 1

5

5*ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

บริการหนังสือจอง เป็นบริการพิเศษที่จัดขึ้นในกรณีที่หนังสือนั้นมีจำนวนน้อย แต่มีผู้ใช้ต้องการจำนวนมาก โดยแยกไว้ต่างหาก และมีกำหนดระยะเวลาให้ยืมสั้นกว่าหนังสือทั่วไป 

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ช่วยให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามแก่นักศึกษาและผู้ใช้ ทั้งคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด 

บริการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ สามารถค้นหาหนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 

                  บริการขอใช้สถานที่ประชุม เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ในการขอใช้ห้องสมุดเพื่อประชุมเฉพาะกลุ่ม