Tuesday, July 16, 2019
   
Text Size
Login English Version

การรับนักศึกษา

 
 DSC 0125


รับสมัคร 
 
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถสมัครสอบคัดเลือกโดยตรงได้ www.grad.mahidol.ac.th ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

รอบแรก  ทาง Internet    ตุลาคม  2558   -   4   ธันวาคม  2558
รอบสอง  ทาง Internet   5  ธันวาคม 2558  -  12  กุมภาพันธ์  2559
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ภาคปกติ
- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาจิตวิทยา วิทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 
ภาคพิเศษ
- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาจิตวิทยา วิทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและครอบครัวในหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
             
             ภาคปกติ ประมาณ     123,600  บาท
ภาคพิเศษ ประมาณ   152,400  บาท
 
ทุนการศึกษา
 
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น
มีหลายแหล่งทุน นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนได้ตามระยะเวลาที่
แต่ละทุนเปิดรับสมัคร ซึ่งต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแหล่งทุนการศึกษาของ
สถาบันและของบัณฑิตวิทยาลัย
ทุนของสถาบัน
ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี จากโครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ
ทุนของบัณฑิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัยมีทุนสำหรับนักศึกษาจำนวนมากได้แก่
 - ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ
 - ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย
 - ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์
 - ทุนของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
 
 

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานสนับสนุนการศึกษา 
โทร. 02-4410602-8 ต่อ 1509 และ 1508