Tuesday, February 19, 2019
   
Text Size
Login English Version

โครงสร้างงานวิจัย

altalt alt

 

alt

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี  (ผู้อำนวยการ)

 

alt
                                                                           
                                                                                                  ดร. นุชนาฏ     รักษี     (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย)
 
 
 
                                        alt                            alt
                                                   ดร.  ศรัล    ขุนวิทยา  (นักวิจัยระดับ 1 )                                                               นาง ธีรตา  ขำนอง  (นักวิจัย)
 
 
 
 alt          alt          alt
       นางสาวนันทนัช สงศิริ  (ผู้ช่วยวิจัย)                                 นางพรรณนิภา หริมเทพาธิป (ผู้ช่วยวิจัย)                              นายเจตพล   แสงกล้า  (ผู้ช่วยวิจัย)
 
 
 
alt         alt       alt
        นางสาวกนกพร ดอนเจดีย์ (นักวิชาการเวชสถิติ)                   นางสาววินันดา   ดีสวัสดิ์ (เจ้าหน้าที่วิจัย)                           นางสาวสาลินี จันทร์เจริญ (เจ้าหน้าที่วิจัย)