Tuesday, July 16, 2019
   
Text Size
Login English Version

บริการของเรา

คลินิกเด็กและวัยรุ่น


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีพันธกิจที่สำคัญด้านหนึ่ง คือ บริการวิชาการ สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยจัดตั้งงานคลินิกและวัยรุ่น เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา และส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวัยรุ่น เพื่อให้การดูแลและแก้ไขอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ และเป็นแหล่งฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษา บุคลากรสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น ในปัจจุบันคลินิกเด็กและวัยรุ่นมีแพทย์เฉพาะทางและนักวิชาชีพ ดังนี้

คณาจารย์-ความเชี่ยวชาญ

Dr.Kaewta

ผศ.พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ

กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

Dr.Somboon 2

 อ. นพ. สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

 

Dr

อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี

ผู้เชียวชาญด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษ

(Psychology for Exceptional Children)

 

นักวิชาชีพ

Mal

นางมะลิรมย์ หัสดินรัตน์

นักจิตวิทยา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

pin

นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล

นักจิตวิทยา

knok

นางฒามรา  สุมาลย์โรจน์

นักจิตวิทยา

aon

นางสาวประ  หมายสุข

นักพัฒนาการเด็ก 

    

                  

kwangนางกุณฑลีพร อมรชัยยาพิทักษ์

นักกิจกรรมบำบัด 

kung2

นางสาวพรพิมล สุขศรีงาม

พยาบาล

wa

นางสาวชมพูนุช  สุมาลย์โรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 แนะนำบริการ

ClinicD

C child Play ground si

     คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกสำหรับเด็กทุกคนทั้งเด็กที่มีพัฒนาการปกติและล่าช้าหรือกลุ่มเด็กพิเศษ บริการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการ

ในเด็กปกติทั่วไป แนวทางการเลี้ยงดู การส่งเสริมศักยภาพเด็ก ตรวจวินิจฉัยสาเหตุและประเมินพัฒนาการเด็กโดยแพทย์ บำบัดและส่งเสริมพัฒนาการโดยนัก

วิชาชีพสาขาต่าง ๆ

กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

 • ประเมินพัฒนาการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรม  ปัญหาพัฒนาการ แนวทางการเลี้ยงดู และการส่งเสริมศักยภาพในเด็กปกติ
 • ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า/กลุ่มเด็กพิเศษ รวมถึงให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการโดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
 • ให้คำแนะนำแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามแนวทางฟลอร์ไทม์

นักพัฒนาการเด็กและนักจิตวิทยา

 • ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยแบบทดสอบที่ได้มาตราฐาน
 • ส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่นตามแนวทางฟลอร์ไทม์ในกลุ่มเด็กออทิสติก เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กสติปัญญาบกพร่อง
 • สาธิตวิธีการและแนะนำแก่ผู้ปกครองในวิธีการที่จะกลับไปส่งเสริมพัฒนาการลูกที่บ้านได้ด้วยตนเอง

นักกิจกรรมบำบัด

 • ให้บริการประเมิน ส่งเสริม บำบัดและฟื้นฟูเด็กปกติ เด็กพัฒนาการล่าช้า และเด็กพิเศษ ตามขอบข่ายงานด้านกิจกรรมบำบัด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ปกครองและผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

รูปแบบการให้บริการ

 •     ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการโดยแพทย์
 •            บำบัด ส่งเสริมพัฒนาการ โดยนักวิชาชีพแบบเดี่ยว ครั่งละ 50 นาที 

"...ความสำคัญในการดูแลเด็ก คือ การเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของเด็ก

เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ ความสามารถในการพัฒนาขึ้นกับศักยภาพของเด็ก

และการส่งเสริมอย่างถูกต้องจากครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด..."

 

CSchool

   

    คลินิกวัยเรียน ให้คำปรึกษาปัญหาจิตเวชในวัยเรียน ปัญหาพฤติกรรม ดื้อ ต่อต้าน ก้าวร้าว เกเร ปัสสาวะรดที่นอน โรคทางอารมณ์ โรคซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน โรคของความวิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ  ความผิดปรกติของการเรียนรู้ โรคสมาธิสั้น อาการกลัวโรงเรียน และทดสอบทางเชาวน์ปัญญาและด้านการเรียน

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

 • ตรวจวินิจฉัยและประเมินในเด็กที่มีปัญหาการเรียน ดื้อ พฤติกรรมต่อต้าน ปัสสาวะรดที่นอน  อยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น  โรคซึมเศร้า ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ รวมถึงให้คำแนะนำในดูแลโดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

นักจิตวิทยา

 • ประเมินเชาวน์ปัญญา  ประเมินด้านการเรียน  ประเมินพฤติกรรมการปรับตัว และให้คำแนะนำด้านเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและการเรียน

โดยให้บริการทั้ง

 • เด็กวัยเรียน
 • ผู้ปกครองและครอบครัว 
 • คุณครู/อาจารย์และทีมงานของโรงเรียน 
 • ทีมฝ่ายการปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบบริการ

 • แบบเดี่ยว ตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ และประเมินโดยนักจิตวิทยา
 • บริการบรรยาย/อภิปรายทั้งภายในและภายนอกสถาบันสำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สนใจ

 

ClinicT

openteenclinic front clinic teenage 20140723 092424

    วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างมาก รวมจนถึงความรู้สึกนึกคิด ซึ่งเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อไปสู่วัยผู้ใหญ่ ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะของชีวิตที่สำคัญ ที่จะนำไปใช้เป็นรูปแบบของการดำรงชีวิตจริงในอนาคตต่อไป ทั้งทางด้านพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนค่านิยมต่างๆ โดยมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง และมีผลกระทบอย่างมากมาย เช่น ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ค่านิยมของสังคม การรับเอาขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมทางโลกซีกตะวันตก และยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ล่อแหลมให้วัยรุ่น วัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น พัฒนาและเจริญเติบโตไปผิดทาง ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย เช่น การตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่น (Teenage pregnancy) , การติดสารเสพติด , การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์  เป็นต้น นับวันปัญหาต่างๆเหล่านี้ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

บุคลากรสหวิชาชีพ

 • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • นักจิตวิทยา

บริการ

 • ตรวจวินิจฉัย ประเมิน ให้คำปรึกษา ส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากด้านร่างกาย จิตใจ สังคมของวัยรุ่น ให้แก่ บุคคลทั่วไปในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลรักษา
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นในด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ความร่วมมือกับกองกิจการนักศึกษา ผ่านโครงการ MU Friends Project และหน่วยงานภายนอก
 • ให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

โทร. 02-441-0608 ต่อ  1208  หรือ 094-461-2407 

clickClick.....ขั้นตอนการเข้ารับบริการ 


 map NICFD