Tuesday, July 16, 2019
   
Text Size
Login English Version

โครงสร้างงานวิจัย

altalt alt

 

alt

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์  (ผู้อำนวยการ)

 

alt 
  อ.ดร. นุชนาฏ     รักษี     (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย)
                                                                           
                                                                       
 
 alt alt 
 ดร.  ศรัล    ขุนวิทยา  (นักวิจัยระดับ 1 )    นาง ธีรตา  ขำนอง  (นักวิจัย)
                                                                    
                                                                                             
 
alt  alt 
 นางสาวนันทนัช สงศิริ  (ผู้ช่วยวิจัย)  นางสาวกนกพร ดอนเจดีย์ (นักวิชาการเวชสถิติ)
alt alt
นางสาววินันดา   ดีสวัสดิ์ (เจ้าหน้าที่วิจัย) นางสาวสาลินี จันทร์เจริญ (เจ้าหน้าที่วิจัย)