Tuesday, November 21, 2017
   
Text Size
Login English Version

Research Hot News


 

 1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัยalt
 
alt
 
 alt
 
  2.การอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างวินัยเชิงบวก ด้วยนิทาน 101s ตอน "นิทานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF"alt 
 
 
 alt
 
alt
 

  

Login