Tuesday, July 16, 2019
   
Text Size
Login English Version

จริยธรรมการวิจัย

                 "เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยที่มีมนุษย์เป็นอาสาสมัครผู้รับการวิจัย ของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้

ที่เกี่ยวข้องของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มีความถูกต้องตามมาตรฐาน

งานวิจัยและหลักจริยธรรม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี สิทธิ และความปลอดภัยของอาสาสมัครผู้รับการวิจัย  ตามหลัก

จริยธรรมสากลที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ" ซึ่งสามารถดำเนินการขอจริยธรรมได้จาก

alt alt

 

1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU -central IRB)alt

       alt  ขั้นตอนการพิจารณา

       alt  แบบฟอร์ม

       alt  ตารางการประชุม

2.