Wednesday, June 26, 2019
   
Text Size
Login English Version

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์

2. ผลงานวิจัยนำเสนอ

3. ผลงานวิจัย R2R 

 ปี  ชื่อเรื่อง
 2552

ศึกษา ปัญหา อุปสรรค ข้อติดขัดในการช่วยเหลือ หรือดูแลลูก ตามแนวทางฟลอร์ไทม์ และสาเหตุการขาดหายการมารับบริการ ด้านกระตุ้นพัฒนาการ  งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น

2553

ความเป็นไปได้ในการใช้ระบบการเช่าเครื่องพิมพ์ผล แบบ All in one ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

2553

 การเผยแพร่ผลงานวิจัย R2R ของสถาบันสู่สังคม II

2554

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษ โดยการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์ผลในระบบเครือข่ายสื่อสาร คอมพิวเตอร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

2554

การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาการมนุษย์

2555

การพัฒนาฐานข้อมูลรายชื่อเครือข่ายวิชาการคลินิกพัฒนาการเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

2555

ระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

2555

สำรวจความพึงพอใจในการขอรับบริการประเมินผลกิจกรรมของหน่วยประเมินผล งานวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2555

2556

 โครงการนำร่องระบบ E-Learning เพื่อพัฒนาการศึกษาทางไกลสำหรับหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ เรื่อง "ต้นทุนชีวิต"                 

2556

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556

2556

การประเมินเนื้อหาวิชาการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

2557

การพัฒนาฐานข้อมูลคลินิกพัฒนาการเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาลัยมหิดล

2557

เทคนิคการเก็บข้อมูลภาคสนาม

2557

 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

2558

โครงการศึกษาเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

2560 

 การพัฒนารูปแบบรายงานและติดตามการดำเนินงาน (PA) ออนไลน์

2560

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารสำนักงานอัตโนมัติ ด้านข่าวประกาศ ข้อมูลบุคลากร และแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

2560

โปรแกรมการพัฒนาทักษะการสร้างแบบประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรสนับสนุน ในสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

 

4. โครงการวิจัย
 
        ปี 2553-2557
         ปี 2558
         ปี 2559