Sunday, April 30, 2017
   
Text Size
Login English Version

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : สถาบันสหวิทยาการชั้นนําระดับอาเซียนด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภายใน ปี 2561

 

พันธกิจ : สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย การศึกษา การบริการวิชาการ ด้านพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในเชิงสหวิทยาการ
                เพื่อสังคม

 

ยุทธศาสตร์วิจัย : สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยและวิชาการเชิงสหวิทยาการ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล

กลยุทธที่ 2 สร้างผลงานวิจัยและวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

กลยุทธ์ที่ 3 กระตุ้นและส่งเสริมจำนวนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

 

เป้าประสงค์ : 

(1) เพื่อสร้างและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัวที่มีอยู่เดิมโดยสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้จัดการต่อ
      สถานการณ์สำคัญจำเป็นเร่งด่วนในสังคมไทยหรือในระดับอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) เพื่อสร้างหรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่มีผลต่อการสร้างหรือกำหนดทิศทางในการทำงานหรือในการกำหนดนโยบายในสังคมหรือ
      อาเซียน

(3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สังคมในระดับอาเซียน หรือ ระดับสากลในรูปแบบของงานวิชาการ หรือการอ้างอิงบทความวิชาการ

 

 

Login