Wednesday, June 26, 2019
   
Text Size
Login English Version

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย

 • โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ (PA58)
 • โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) (PA58)
 • โครงการสนับสนุนเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย (ศูนย์วิจัยวิชาการด้านพัฒนามนุษย์) (PA58)
 • ประชาสัมพันธ์รายชื่อวารสารตีพิมพ์
 • มอบประกาศเกียรติคุณงานวิจัยประจำปี
 • ศูนย์เครื่องมือกลางงานวิจัย
 • พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพงานวิจัยตามมาตรฐานเกณฑ์ EdPex
 • จัดประชุมวิชาการสถาบัน
 • โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
 • โครงการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ (ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย) (PA58)
 • การจัด Happy Research: กิจกรรมเล่าสู่กันฟังร่วมแลกเปลี่ยนงานวิจัยและสร้างแรงบันดาลใจ
 • พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนจากแหล่งต่างๆ เป็นระยะ
 • ตั้งคณะกรรมการวิจัยสถาบัน
 • ทำแบบประเมินความพึงพอใจปีละ 2 ครั้ง