Thursday, May 24, 2018
   
Text Size
Login English Version

ส่วนที่ ๓ การขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผลแผน

spaceเพื่อให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ บรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จึงได้กำหนดกลไกและแนวทาง ดังนี้

spaceกลไกการบริหารแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ มี ๒ ระดับ คือ

space๑. ระดับนโยบาย

space๑.๑ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) กำหนดทิศทาง สร้างกระแสทางสังคมและแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

space๑.๒ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ของจังหวัด

space๑.๓ จังหวัดบรรจุประเด็นจังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชนไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด

space๒. ระดับปฏิบัติ

space๒.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รองในแต่ละมาตรการของแต่ละยุทธศาสตร์จัดทำแผนปฏิบัติการรายปีโดยมีแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองตามตัวชี้วัด

space๒.๒ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

space๒.๓ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคท้องถิ่น สถาบันวิชาการ เช่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายบริหารจัดการให้มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน การจัดการความรู้ พัฒนานวัตกรรม การพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมในรูปสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ

space๒.๔ สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของท้องถิ่น และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

spaceแนวทางการขับเคลื่อนและกลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีดังนี้

space๑. สร้างความเข้าใจร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างทั่วถึงและให้รวดเร็ว เพื่อให้ภาคีทุกภาคส่วนร่วมกำหนดแผนงาน โครงการในภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

space๒. สนับสนุนและพัฒนาการจัดระบบข้อมูลและแผนที่ทางสังคม (social mapping) ในระดับพื้นที่และเชื่อมโยงไปถึงระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เพื่อบ่งชี้สภาวะทุนทางสังคมและปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยสร้าง หรือต้นทุนชีวิตแนวคิดเชิงบวกที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

spaceกลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นการทำงานภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ให้เกิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และติดตามระดับชาติ ที่มีสำนักงานสถิติแห่งชาติ และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและเยาวชนร่วมด้วย เชื่อมโยงการทำงานผ่านคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ไปถึงหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านการเฝ้าระวังทางสังคมและวัฒนธรรม

spaceการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมทั้งประสิทธิผลของกลไกการบริหารแผน ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ดังนี้

space๑. ประเมินการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามตัวชี้วัดสำคัญ

space๒. ติดตามประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ ตามตัวชี้วัด

space๓. ติดตามประเมินผลระดับแผนงาน โครงการ กิจกรรมโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็น ผู้ประเมินตนเอง

space๔ . จัดให้มีการประเมินระยะครึ่งแผน และสิ้นสุดแผนทั้งประเด็นความก้าวหน้า และผลลัพธ์ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

spaceทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการการทำงานของกลไกระดับชาติ คือ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ให้สามารถเชื่อมโยงเพื่อกำกับดูแลนโยบาย และแผน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องถึงคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประเมินผลระดับชาติ และระดับท้องถิ่น และศูนย์การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนระดับชาติถึงระดับจังหวัด (คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด) ระดับท้องถิ่น (ฝ่ายงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว) ให้เกิดขึ้นจริง โดยการสนับสนุนของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีด้านสังคม

plan-1