Thursday, May 24, 2018
   
Text Size
Login English Version

ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

spaceเด็กและเยาวชนทุกคนจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้าน ในแต่ละช่วงวัยจากพ่อแม่ ผู้ดูแล ชุมชน และสังคมด้วยความรู้ที่หลากหลายแบบสหวิชาชีพ รวมทั้งต้องใช้ทักษะ และเจตคติที่เห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่คำนึงถึงความเท่าเทียม เป็นธรรม และการมีส่วนร่วม แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ จึงได้กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมในทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจ สู่วิสัยทัศน์ของแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์

spaceเด็กและเยาวชนมีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์

๒. พันธกิจ

space๒.๑ พัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย ๒.๒ เสริมพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

space๒.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ

๓. เป้าประสงค์ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน

space๓.๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมเต็มตามศักยภาพ และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย

space๓.๒ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับเป็นพลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

space๓.๓ เพื่อให้การคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความเป็นเอกภาพ ทำให้การดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพ

๔. เป้าหมายหลัก

spaceเด็กและเยาวชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง มีความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกความเป็นพลเมือง (civic mind) กล้าคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข

๕. ตัวชี้วัดสำคัญ

space๑) ครอบครัวมีความเข้มแข็งและมั่นคง มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเพิ่มขึ้น ความรุนแรงในครอบครัวลดน้อยลง

space๒) เด็กแรกเกิดจนถึง ๕ ปีมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย

space๓) มีการดำเนินงานควบคุมคุณภาพเกลือและเครื่องปรุงรสที่เสริมไอโอดีน

space๔) สภาวะการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และเด็กลดลง

space๕) ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์เด็กเล็ก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานกลาง

space๖) อัตราการคลอดบุตรในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีและเยาวชนอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีลดลง

space๗) ร้อยละ ๕๐ ของเด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีทักษะพื้นฐาน

space๘) จำนวนเด็กที่ต้องออกโรงเรียนกลางคันน้อยลง

space๙) จำนวนเด็กและเยาวชนนอกโรงเรียนสามารถเข้าถึงการมีงานทำทั้งระบบ (ฝึกอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหางาน คุ้มครองแรงงาน) เพิ่มขึ้น

space๑๐) มีการกำหนดให้กิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนทุกระดับเป็นองค์ประกอบสำคัญเทียบเท่าความรู้ทางวิทยาการเฉพาะในการประเมินผล

space๑๑) พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ได้แก่ การใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การไม่ออกกำลังกาย การติดเกม ลดลงอย่างต่อเนื่อง

space๑๒) คุณธรรมและจริยธรรม ความเป็นพลเมืองดีของเด็กและเยาวชนมีระดับสูงขึ้น

space๑๓) ลดอัตราเด็กและเยาวชนกระทำความผิด

space๑๔) ความเครียดของเด็กและเยาวชนลดลง

space๑๕) ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลแผนที่ชีวิตการพัฒนาตนเอง และทักษะชีวิต

space๑๖) เด็กและเยาวชนทุกคนเข้าถึงหลักประกันในการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

space๑๗) ร้อยละ ๘๐ ของสภาเด็กและเยาวชนดำเนินงานได้ตามมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนที่กำหนด

๖. ยุทธศาสตร์

spaceยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน เป้าประสงค์ เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย

spaceมาตรการ ๑.๑ มาตรการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน แบ่งตามกลุ่มวัย มีจุดเน้นสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้เหมาะสมตามความจำเป็น และความต้องการ ดังนี้

space๑.๑.๑ เด็กแรกเกิด - ๒ ปี

space๑) การส่งเสริมหญิงมีครรภ์และเด็กเล็กให้มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม โดยเน้นให้มีการสื่อสารเรื่องอาหารตามวัยและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และเด็กอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สธ.

space๒) เข้มงวดให้หญิงมีครรภ์และเด็กเล็กได้รับสารไอโอดีนอย่างทั่วถึง โดยการใช้เกลือและเครื่องปรุงรสที่เสริมไอโอดีน และอาหารที่เป็นแหล่งไอโอดีน รวมทั้งติดตามกระบวนการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีน คุณภาพเกลือและเครื่องปรุงรสเค็มเสริมไอโอดีน กระบวนการผลิต การบรรจุ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเรื่องไอโอดีนเพื่อประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผล และวางแผนพัฒนาคุณภาพคนทั้งทางร่างกายและสติปัญญา

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สธ.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง อส. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

space๓) ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก หรือผู้ดูแลเด็ก เช่น โครงการหนังสือเล่มแรก (Book Start) โครงการมุมนมแม่ โครงการวัคซีนใจ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สธ. รง.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง พม. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ

space๑.๑.๒ เด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี

space๑) ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตลอดจนให้มีการเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งสนับสนุนให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียน โรงงาน สถานประกอบการ และพื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่

space๒) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำระบบการให้บริการ คุณภาพการให้บริการ และการสนับสนุนช่วยเหลือด้านคุณภาพแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

space๓) ติดตามประเมินผลสถานรับเลี้ยงเด็กภาคเอกชน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกลาง

space๔) ส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา

space๕) พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม และจริยธรรม โดยใช้สหวิทยาการ และบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มท. พม. รง. ศธ. อส. อปท.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง สธ. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ

space๑.๑.๓ เด็กวัย ๖ - ๑๒ ปี

space๑) ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง รู้จักป้องกันตนเองจากโรค และสิ่งเสพติด ตามแนวนโยบาย ๓ อ. ของกระทรวงสาธารณสุข คือ ออกกำลังกาย อารมณ์ดี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ส่งเสริมการรับประทานอาหาร เครื่องดื่มที่มีรสหวาน และขนมขบเคี้ยว รวมทั้งมีการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การออกกำลังกายของเด็กและเยาวชนอย่างสม่ำเสมอ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สธ.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง ศธ. อปท.

space๒) ทบทวนการเลื่อนชั้นเรียนโดยอัตโนมัติ พร้อมกับให้มีการใช้กระบวนการเยียวยา การสอนซ่อมเสริม (remedial teaching) เด็กที่มีปัญหาการเรียน อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ. อปท.

space๓) พัฒนาคุณภาพการผลิตครู

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ.

space๔) บูรณาการความรู้เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ ความเข้มแข็งทางจิตใจ ความคิดสร้างสรรค์ลงในหลักสูตรการเรียนการสอน

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ. อปท.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง สธ.

space๕) ส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้ชีวิตเรื่องเพศศึกษา ครอบครัวศึกษาให้เหมาะสมและปลอดภัยตามช่วงวัย

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ. สธ.

space๑.๑.๔ เด็กวัย ๑๓ - ๑๗ ปี

space๑) ส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้ชีวิตในทางที่ถูก เพศศึกษา ครอบครัวศึกษา พฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาวะทางเพศที่เหมาะสมและปลอดภัย การเตรียมความพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่ทั้งด้านรายได้ จิตใจ รวมทั้งปรัชญาการมีลูก และการเลี้ยงดูลูก

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ. สธ.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง อปท. กก.

space๒) ส่งเสริมให้มีนักแนะแนวมืออาชีพ อย่างทั่วถึงทุกเขตการศึกษา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ.

space๓) มุ่งเน้นการสืบค้นและจัดระบบข้อมูลของกลุ่มเด็กที่ไม่อยู่ในโรงเรียนภาคบังคับ (เด็กออกกลางคัน) ในทุกพื้นที่ ควบคู่กับการสนับสนุนความช่วยเหลือตามจำเป็นอย่างทั่วถึงเพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนา อาทิ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การมีงานทำทั้งระบบ (ฝึกอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหางาน คุ้มครองแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ)

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ. รง.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง อปท.

space๔) กำหนดเป้าหมายของทักษะพื้นฐาน (basic requirements) ของเด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างชัดเจนทั้งประเทศ ได้แก่ ๑. อ่านออกเขียนได้อย่างเข้าใจ ๒. คิดเลขได้ ๓. ว่ายน้ำเป็น ๔. ขี่จักรยานเป็น ๕. ใช้คอมพิวเตอร์สัมผัสไทย/อังกฤษได้ ๖. ร้องเพลง เล่นดนตรี เล่นกีฬาได้อย่างน้อย ๑ ชนิด ๗. ใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษา ๘. มีการเตรียมอาชีพหลังจบการศึกษา ๙. สนใจสิ่งแวดล้อม และ ๑๐. รู้และเข้าใจเรื่องธรรมชาติของร่างกาย เพศศึกษา

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง อปท.

space๑.๑.๕ เยาวชน ๑๘ - ๒๕ ปี

space๑) สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกทุกระดับ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และส่งเสริมอาชีพนอกระบบการศึกษาที่หลากหลายตามความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ และมีการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ. รง. หน่วยงานรับผิดชอบรอง อปท.

space๒) ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมที่มีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการปลูกฝังคุณค่าการรักษาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ของไทย เช่น โครงการยุวเกษตร

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก กษ.

space๓) พัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยพิจารณาจากการบำเพ็ญประโยชน์ และการมีจิตอาสาต่อครอบครัว ชุมชนอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์ประกอบสำคัญด้วย

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ. มาตรการการพัฒนาคุณภาพด็กและเยาวชนในภาพรวม

space๑.๑.๖ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันกับครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสำนึกรักบ้านเกิด มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักคำสอนทางศาสนา มีความพอเพียง มีสำนึกความเป็นพลเมือง มีวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิผู้อื่น รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีจิตสาธารณะ รักสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก วธ ศธ. รง. มท. พม. กษ. อปท. สดย.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง กก.

space๑.๑.๗ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นพบตนเอง โดยรู้ความต้องการ ความถนัด และศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ สดย.

space๑.๑.๘ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจในการทำงานสุจริต โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความรู้ที่ผสมผสานกับประสบการณ์ตรง และสามารถจัดระบบการจัดการความรู้ของตนเองอย่างรอบด้าน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ. หน่วยงานรับผิดชอบรอง รง.

space๑.๑.๙ เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนให้เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยส่งเสริมการต่อยอดทางการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมร่วมสมัย และเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมโลก โดยเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษา และการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ. วธ. หน่วยงานรับผิดชอบรอง รง. อปท.

space๑.๑.๑๐ พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกรับเทคโนโลยีนำมาพัฒนายกระดับความรู้ การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในครอบครัว และสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกอย่างสร้างสรรค์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก วธ. ทก. ศธ. พม. สดย.

space๑.๒ มาตรการเสริมสร้างความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน

space๑.๒.๑ ส่งเสริมให้พ่อ แม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก รวมถึงผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งภาครัฐ เอกชน มีความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการของเด็ก และได้รับการฝึกให้มีทักษะ มีทัศนคติในการทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสมตามความจำเป็นและความต้องการ โดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิงบวก

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สธ. อปท.

space๑.๒.๒ สนับสนุนให้ชุมชน สังคม ภาคีเครือข่ายเข้าใจปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน สามารถแก้ปัญหา หรือจัดบริการสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการทำหน้าที่เฝ้าระวังดูแลทั้งกาย จิต และพฤติกรรมตั้งแต่ยังเล็ก

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทุกภาคส่วน

space๑.๓ มาตรการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน

space๑.๓.๑ พัฒนาศักยภาพของครอบครัวแบบองค์รวม ให้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิก พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ลดความรุนแรงในครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง ทุกภาคส่วน

space๑.๓.๒ สร้างบุคคลต้นแบบ (ผู้นำทางความคิด) และชุมชนต้นแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดี

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทุกภาคส่วน

space๑.๓.๓ สนับสนุนให้มีอาชีพผู้นำกิจกรรม (youth leader) อาสาสมัครผู้นำกิจกรรมสำหรับเด็กและพี่เลี้ยง (mentor)

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ สอดย. มท. ศธ. พม. อปท.

space๑.๓.๔ สนับสนุนแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ศูนย์กีฬา ศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะ เป็นต้น

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก อปท.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง ศธ. วธ. กก. ทก.

space๑.๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น จัดระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการที่ไม่พึงประสงค์

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก อปท. วธ. พม.

space๑.๓.๖ เพิ่มบทบาทให้องค์กรปกครองท้องถิ่น จัดพื้นที่และกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้เวลาว่างเพื่อแสดงออกทางความคิด และศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กและเยาวชน

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก อปท.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง กก. พม.

space๑.๓.๗ ส่งเสริม พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และบทบาทสื่อมวลชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยผลิตและเผยแพร่สาระสร้างสรรค์ต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมสุขภาพจิต การสืบสานวัฒนธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ฯลฯ รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก วธ. ทก. กสทช. กรมประชาสัมพันธ์

space๑.๓.๘ ส่งเสริมความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กและเยาวชน โดยมุ่งลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ. วธ. คค. มท. พม.

space๑.๔ มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

space๑.๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน มีจิตอาสาต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์ประกอบสำคัญเทียบเท่าความรู้ทางวิทยาการเฉพาะด้าน

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ. วธ. พม. อปท.

space๑.๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน และการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าต่อตนเองและสังคมอย่างเป็นระบบ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. ศธ. วธ. อปท. หน่วยงานรับผิดชอบรอง กก.

space๑.๔.๓ พัฒนากระบวนการสื่อสารระหว่างกลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชน โดยสนับสนุนให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. ศธ. วธ. กก. อปท.

space๑.๔.๔ สนับสนุนการยกย่องเชิดชู เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มุ่งมั่นเป็นนักกิจกรรมด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาการ การกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การนำหลักทางศาสนามาปฏิบัติ เช่น อดทน อดออม พากเพียรพยามยาม และการมีจิตสาธารณะ ให้มีบทบาทในสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม.วธ. ศธ. อปท.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง กก.

spaceยุทธศาสตร์ที่ ๒ การคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ และเด็กพิเศษ เป้าประสงค์ เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการการคุ้มครองพิเศษและเด็กพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม เต็มตามศักยภาพ มาตรการ

space๒.๑ มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

space๒.๑.๑ พัฒนาความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูลูกให้แก่ครอบครัวที่มีเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ ส่งเสริมให้ครอบครัวทำหน้าที่ป้องกัน แก้ไข คุ้มครองและพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมถูกวิธี

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. สธ. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ

space๒.๑.๒ ส่งเสริมจัดระบบสวัสดิการควบคู่กับพัฒนาระบบบริการเชิงรุกที่ให้บริการครอบครัวในชุมชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ในภาวะเสี่ยง รวมทั้งเฝ้าระวัง คุ้มครองเด็กที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบครอบครัวทดแทนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก อปท. พม.

หน่วยงานรับผิดชอบรอง สธ.

space๒.๒ มาตรการพัฒนาบริการพื้นฐานที่จำเป็นและมีคุณภาพให้เข้าถึงเด็ก

space๒.๒.๑ สร้างระบบคุ้มครองเด็กทีต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษเชิงรุกให้เป็นรูปธรรม โดยมีกลไกระดับพื้นที่ ให้บริการคำแนะนำปรึกษา การบำบัด ฟื้นฟูเด็ก ครอบครัว และผู้กระทำต่อเด็ก มีบ้านพักชั่วคราว โดยการทำงานของสหวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. สธ. ศธ. ยธ. อปท.

space๒.๒.๒ จัดบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กที่ต้องการการคุ้มครองพิเศษ เด็กที่มีความสามารถหรือถนัดพิเศษ เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตน

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง อปท.

space๒.๓ มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านเด็ก

space๒.๓.๑ เพิ่มปริมาณและพัฒนาบุคลากรกลุ่มนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ ให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา แพทย์ พยาบาล นักกฎหมาย อัยการ ผู้พิพากษา ตำรวจ ครู พี่เลี้ยงเด็ก อาสาสมัคร ฯลฯ รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐและเอกชนให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กรายกรณี (case manager)

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. ศธ. สธ. ยธ. สตช. อปท. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ

space๒.๓.๒ จัดระบบการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรด้านเด็ก ทั้งก่อนและระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเจตคติของบุคลากรในการปฏิบัติต่อเด็กและครอบครัว โดยให้คำนึงถึงสิทธิเด็ก ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. ศธ. สธ. ยธ. สตช. อปท. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ

space๒.๔ มาตรการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. ศธ. สธ. ยธ. สตช. อปท. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ

space๒.๕ มาตรการพัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ กลไกของรัฐ และชุมชน ๒.๕.๑ พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. มท. รง. ยธ. ศธ. สตช. สำนักงานสถิติแห่งชาติ

space๒.๕.๒ ให้มีการจัดทำมาตรฐานคุณภาพของบริการด้านต่าง ๆ ที่จัดให้กับเด็กที่ต้องการ การคุ้มครองเป็นพิเศษ รวมทั้งประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบและคุณภาพของบริการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. ศธ. สธ. ยธ. สตช. อปท. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ

space๒.๖ มาตรการระดมสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ

space๒.๖.๑ รัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและจัดสรรงบประมาณเพื่อปกป้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก กดยช.

space๒.๖.๒ จูงใจสื่อมวลชนให้สนใจและมีส่วนร่วมในการเรียกร้องให้ประชาชนระดมสรรพกำลังเพื่อปกป้องคุ้มครอง และพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ และภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กรนานาชาติให้สนับสนุนด้านทรัพยากรความรู้ เทคโนโลยี บุคลากร ฯลฯ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก วธ. สื่อมวลชน ประชาชน ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กรนานาชาติ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

space๒.๖.๓ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทในการช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. ศธ. ยธ. สดย.

space๒.๗ มาตรการเฉพาะกลุ่ม

space๒.๗.๑ กลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านครอบครัวเป็นหลัก ได้แก่ เด็กกำพร้า เด็กที่เป็นบุตรบุญธรรม เด็กถูกทอดทิ้ง ถูกปล่อยปละละเลย เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทำร้ายทารุณ เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ

space๑) ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ตั้งแต่กระบวนการกลั่นกรองครอบครัวที่ขอรับเด็ก การจัดหาครอบครัวทดแทน และการติดตามผล

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม.

space๒) พัฒนาระบบที่ป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดสามารถกระทำต่อเด็กได้อีก เช่น เร่งรัดการดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพ การแยกเด็กออกจากครอบครัวในช่วงเวลาที่จำเป็น ให้การบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำต่อเด็ก ฯลฯ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ยธ. สตช. ๒.๗.๒ กลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านรัฐเป็นหลัก ได้แก่ เด็กพลัดถิ่น เด็กลูกแรงงานต่างชาติ เด็กชาวเขา เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กไม่มีสัญชาติ และเด็กไม่มีหลักฐานการเกิด
space๑) ให้มีการจดทะเบียนการเกิด ออกใบรับรองการเกิดให้เด็กที่ยังไม่มีสัญชาติ และเด็กที่ไม่มีใบรับรองการเกิดทุกคน ไว้เพื่อเป็นหลักฐานอันเป็นประโยชน์สำหรับเด็ก รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้รับบริการพื้นฐานทางสังคม
space๒) ให้มีการจดทะเบียนเด็กที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติทุกคน รวมทั้งออกเอกสารรับรองการเกิดให้กับเด็กที่เกิดใหม่ และให้โอกาสเช่นเดียวกับ ข้อ ๑)
space๓) แก้ไขปัญหาด้านสัญชาติ และพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่เด็กชนเผ่าที่บรรพบุรุษอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลายาวนานชั่วอายุคน เด็กที่เกิดจากบิดา หรือมารดาสัญชาติไทยที่ละเลยการจดทะเบียนการเกิด และเด็กกลุ่มอื่น ๆ ที่สมควรได้รับการพิจารณา
space๔) ทบทวนบทบาทและแนวปฏิบัติของรัฐ ในการปฏิบัติต่อเด็กกลุ่มต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิเด็ก

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มท.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง ศธ. สธ. อปท.

space๒.๗.๓ กลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านครอบครัว สังคม และรัฐร่วมกัน ได้แก่ เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา แรงงานเด็ก เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กในชุมชนแออัด เด็กยากจน เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็กกับสารเสพติด สุราและหรือบุหรี่ เด็กที่ใช้ความรุนแรง

space๑) พัฒนากระบวนการการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การสืบค้นบ่งชี้เด็กเหล่านี้รวมทั้งเบาะแส สถานที่ และบุคคลที่กระทำต่อเด็ก การช่วยเหลือฉุกเฉิน การบำบัดฟื้นฟู การคืนสู่สังคม รวมถึงการฝึกและมีอาชีพ โดยให้เด็กและหรือครอบครัวมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. ยธ. ศธ. มท. สตช. อปท.

space๒) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการติดตามแรงงานเด็กให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาระเบียบเพื่อคุ้มครองแรงงานเด็กภาคฤดูร้อน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก รง. ศธ. ๓) เร่งรัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทั้งในอาคาร สถานที่ยานพาหนะ และบริการสาธารณะ ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของเด็กพิการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. คค. ๔) สร้างเจตคติที่ถูกต้องต่อเด็กพิการโดยให้สังคมตระหนักถึงศักยภาพ ศักดิ์ศรี คุณค่า และสิทธิของเด็กพิการ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทุกภาคส่วน


space๕) ให้มีโครงการที่เน้นให้ชุมชนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเด็กที่กระทำความผิดและให้คืนกลับสู่สังคมได้ รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ยธ. อปท. สดย.

space๒.๗.๔ เด็กพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted Child) ให้มีการสนับสนุนทรัพยากรและการบูรณาการหน่วยงาน และกลไกดำเนินงานการพัฒนาเด็กพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ในกระบวนการต่างๆทั้งการคัดกรอง วินิจฉัย การไปส่งไปดูแล และการส่งเสริมศักยภาพ ให้มีความเป็นเอกภาพ เป็นรูปธรรมต่อเนื่อง

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สธ. ศธ.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง มท.

spaceยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป้าประสงค์ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับเป็นพลังที่เข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาตรการ

space๓.๑ มาตรการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้เข้มแข็ง

space๓.๑.๑ จัดทำมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงการดำเนินงาน และประเมินผลเพื่อพัฒนา เสริมพลังให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับมีความเข้มแข็ง

space๓.๑.๒ พัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนทุกด้านและทุกระดับให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งให้มีส่วนร่วมเสนอนโยบายด้านต่าง ๆ

space๓.๑.๓ สนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้ ในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ

space๓.๑.๔ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้เอื้อต่อการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนได้อย่างเข้มแข็ง และสามารถเป็นกลไกกลาง ในการประสานพลังของกลุ่มเด็กเยาวชนทั้งในระบบการศึกษา เช่น สภานักเรียน กลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไป ศูนย์เยาวชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคธุรกิจ ฯลฯ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม.ศธ. สดย. หน่วยงานรับผิดชอบรอง วธ. กก. มท. อปท. องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ

space๓.๒ มาตรการส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน

space๓.๒.๑ สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

space๓.๒.๒ สนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ เพิ่มอัตราจ้างเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

space๓.๒.๓ สร้างสิ่งจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนให้อาสาสมัครมีบทบาทต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. มท.วธ. ศธ. รง. กก. กรมประชาสัมพันธ์

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง สสส. องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ

space๓.๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกจังหวัดบรรจุเรื่องจังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชนไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด อาทิ ประเด็นเมืองปลอดภัย เมืองสุขภาพ เมืองครอบครัว เมืองที่คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน เมืองที่เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม เมืองปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง และเสริมหนุนการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มท. พม. สธ. ศธ. วธ. ทก.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม

space๓.๒.๕ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดตั้งและดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น รวมทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไป

space๓.๒.๖ ส่งเสริมให้ปกครองส่วนท้องถิ่นมีฝ่ายงานด้านเด็กและครอบครัว และพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม สถาบันการศึกษา ชุมชน

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มท. อปท.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง พม.

space๓.๒.๗ ส่งเสริมการบูรณาการการทำงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เชื่อมโยงและเป็นระบบจากระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม.

spaceยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน เป้าประสงค์ มีการคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นเอกภาพ ทำให้การดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพ

spaceมาตรการ ๔.๑ มาตรการพัฒนาการบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน

space๔.๑.๑ บูรณาการการทำงานของกลไกระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้สามารถเชื่อมโยงในระดับนโยบาย เพื่อกำกับดูแลนโยบายและแผน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกัน

space๔.๑.๒ พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบทุกฉบับเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกจากนี้ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม.

space๔.๑.๓ พัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ถึงระดับชาติ โดยเฉพาะฐานข้อมูลด้านโครงสร้าง สถานการณ์เด็กและเยาวชน ฐานข้อมูลต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน แหล่งบริการ องค์ความรู้ และบุคลากรที่เป็นคลังปัญญาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และสามารถใช้เพื่อการพัฒนาและติดตามประเมินผลการคุ้มครอง การส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาพรวมของประเทศ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. มท. รง. ศธ. สธ. วธ. ทก. สำนักงานสถิติแห่งชาติ อปท.

space๔.๑.๔ พัฒนาและส่งเสริมให้มีบุคลากรด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นมืออาชีพอย่างเป็นระบบ เช่น ผู้ดูแลเด็กเล็ก พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กฯลฯ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเด็กและเยาวชน โดยมีการสร้างแรงจูงใจ การสนับสนุนหลักประกันความมั่นคงในอาชีพ ความก้าวหน้าทางการงาน (Career Path) ไปได้ตลอดชีวิตการทำงาน มีระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทีมสหวิชาชีพ ให้คำแนะนำปรึกษาหรือร่วมปฏิบัติงาน และมีการตรวจสอบมาตรฐานการทำงาน

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. มท. ศธ. ยธ. สทช. อปท.

space๔.๑.๕ ให้มีองค์กรกลางในการประสาน จัดการ กำกับ ควบคุม ดูแล พัฒนาให้กลไกการดำเนินการของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและครอบครัว ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ดำเนินการให้เกิดผลทางปฏิบัติ

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม.

space๔.๒ มาตรการเสริมสร้างโอกาสและการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม ระบบบริการ และระบบคุ้มครอง ทั้งทางด้านสาธารณสุข การศึกษา อาชีพ และสังคม แก่เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทุกภาคส่วน

space๔.๓ มาตรการพัฒนาระบบ และกลไกป้องกันเด็กและเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ เรื่องยาเสพติด เรื่องทางเพศ สถานบริการ ร้านเกม หอพัก ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

spaceหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พม. มท. วธ. ศธ. สธ. ยธ. รง. สตช.

spaceหน่วยงานรับผิดชอบรอง อปท.