Tuesday, July 16, 2019
   
Text Size
Login English Version

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ศูนย์วิจัยวิชาการด้านพัฒนาการมนุษย์

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

altมหาวิทยาลัยมหิดลalt

  

    altวิสัยทัศน์: สหวิทยาการชั้นนำระดับอาเซียนด้านการพัฒนา เด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายในปี 2561 

    altพันธกิจ: สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย การศึกษา การบริการวิชาการ ด้านพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใน                                              เชิงสหวิทยาการเพื่อสังคม

    altยุทธศาสตร์วิจัย : สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยและวิชาการเชิงสหวิทยาการ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 

                                    กลยุทธ์ที่ 1: สร้างผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล

                                    กลยุทธที่ 2: สร้างผลงานวิจัยและวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

                                    กลยุทธ์ที่ 3: กระตุ้นและส่งเสริมจำนวนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

                                    กลยุทธ์ที่ 4: สร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

                                    เป้าประสงค์ : 

                                     (1) เพื่อสร้างและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัวที่มีอยู่เดิมโดยสามารถนำ                                                  องค์ความรู้ไปใช้จัดการต่อสถานการณ์สำคัญจำเป็นเร่งด่วนในสังคมไทยหรือในระดับอาเซียนได้อย่างมี                                              ประสิทธิภาพ

                                     (2) เพื่อสร้างหรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่มีผลต่อการสร้างหรือกำหนดทิศทางในการทำงานหรือในการ                                               กำหนดนโยบายในสังคมหรือ อาเซียน

                                     (3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สังคมในระดับอาเซียน หรือ ระดับสากลในรูปแบบของงานวิชาการ หรือการ                                             อ้างอิงบทความวิชาการ