Tuesday, July 16, 2019
   
Text Size
Login English Version

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property : IP)

         การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น การจดสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ลิขสิทธิ์  รวมถึงความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย อนุสิทธิบัตร และรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยวิชาการฯโทร 02-4410602-10 ต่อ 1412 (นายเจตพล แสงกล้า)

 alt

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551

3. ขั้นตอนการจดแจ้งลิขสิทธิ์/ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร alt

4. แบบฟอร์มลิขสิทธิ์ alt 

5. แบบฟอร์มสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร alt

              

เว็บไซด์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

              *สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

              *กรมทรัพย์สินทางปัญญา