Tuesday, July 16, 2019
   
Text Size
Login English Version

ประกาศผลรับสมัครเด็ก ปีการศึกษา 2562

Article Index
ประกาศผลรับสมัครเด็ก ปีการศึกษา 2562
เอกสารประกอบการรับสมัครเด็ก
All Pages

ตารางนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการเด็ก ปีการศึกษา 2562

โครงการปฐมวัยสาธิต และโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องสัมภาษณ์ 1

ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

 

ลำดับที่

เวลา

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

08.30 น.

เด็กชายภูดิศ

ดาบุตร

ภู

2

09.00 น.

เด็กชายกวิน

ถิระบัญชาศักดิ์

กวิน

3

09.30 น.

เด็กหญิงจิติญาภรณ์

ตรงจิตการุณย์

พอดี

4

10.00 น.

เด็กหญิงอลิสสา

มีมากบาง

อลิส

5

10.30 น.

เด็กหญิงชิสาพัชร์

เพ็ชรลือชัย

อันนา

6

11.00 น.

เด็กชายพร้อมพอ

พวงมาลัย

พร้อม

7

11.30 น.

เด็กหญิงพลอยนภัส

อัศววรานันต์

ผิงผิง

 

8

13.00 น.

เด็กหญิงชิดชนก

ศิริพรนพคุณ

นะโม

9

13.30 น.

เด็กชายดาวิน

ดาราวิโรจน์

ดิน

10

14.00 น.

เด็กชายวัชรพงศ์

มหาสุขานนท์

คอปเตอร์

11

14.30 น.

เด็กชายอธร

รุ่งโรจน์

ภูดิน

12

15.00 น.

เด็กชายภูริณัฐ

อยู่ดี

ตีตี้

13

15.30 น.

เด็กชายปัญญากร

บุญเมือง

ปังเปา

14

16.00 น.

เด็กชายภูริพันธ์

จันทร์วาววาม

ฮาโตะ

 
 ตารางนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการเด็ก ปีการศึกษา 2562

โครงการปฐมวัยสาธิต และโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องสัมภาษณ์ 2

ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


ลำดับที่

เวลา

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

08.30 น.

เด็กชายภาคภูมิ

พิพัฒน์ธนวงศ์

ภูมิ

2

09.00 น.

เด็กชายจิรกร

ม่วงอวยพร

คอฟฟี่

3

09.30 น.

เด็กชายพสิษฐิ์

เตียงลัดดาวงศ์

เปาเปา

4

10.00 น.

เด็กชายกรวิชญ์

มีท่อธาร

ข้าวกล้อง

5

10.30 น.

เด็กชายพศิษฐ์

ปานรักษา

ภูมิ

6

11.00 น.

เด็กชายภัคคพงศ์

ศักดี

กังฟู

7

11.30 น.

เด็กชายธนภัทร

หอมประเสริฐ

เหนือ

 

8

13.00 น.

เด็กชายธัญพิสิษฐ์

กลิ่นผล

ช๊อปเปอร์

9

13.30 น.

เด็กหญิงพัทธนันท์

คชฤทธิ์

อิ่มแปล้

10

14.00 น.

เด็กชายรัชธนน

ท่าตะคร้อ

โดโน่

11

14.30 น.

เด็กหญิงภัสสรา

ล่ำภากร

กีตาร์

12

15.00 น.

เด็กหญิงณิชาภัทร

งานประเสริฐกุล

อิง

13

15.30 น.

เด็กชายนิตินันท์

ศรีสุนาครัว

ไอน้ำ


ตารางนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการเด็ก ปีการศึกษา 2562

โครงการปฐมวัยสาธิต และโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องสัมภาษณ์ 3

ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

 


ลำดับที่

เวลา

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

08.30 น.

เด็กหญิงวิชญธาดา

เชื้อสถาปนศิริ

ของขวัญ

2

09.00 น.

เด็กชายปองคุณ

ศิริรัตน์

คุณ

3

09.30 น.

เด็กชายกมลภู

โตรื่น

ไทม์

4

10.00 น.

เด็กหญิงกัญญภัทร

นุ่นทอง

ไบรท์

5

10.30 น.

เด็กชายปวีณ์กร

ไทยโพธิ์ศรี

ปุณณ์

6

11.00 น.

เด็กหญิงรรินวดี

ศรีมงคล

รริน

7

11.30 น.

เด็กชายณภัทร

นิทัศน์พัฒนา

มีโม่

 

8

13.00 น.

เด็กหญิงกฤชสร

ส่งแสง

หนูดี

9

13.30 น.

เด็กชาย เซน ทาจิ

วาฟูลา 

เจ

10

14.00 น.

DHRUVAN

SREEKANTH PILLAI

 

11

14.30 น.

เด็กชายวาคิม

เตียววิจิตรสกุล

วาคิม

12

15.00 น.

เด็กชายภูดิส

ธนกิจสมบัติ

ฟินน์

13

15.30 น.

เด็กชายนภ

ศรีดอนไผ่

สกาย

14

16.00 น.

เด็กชายคุณานนท์

บุญทอง

ลีโอ


 

ตารางนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการเด็ก ปีการศึกษา 2562

โครงการปฐมวัยสาธิต และโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องสัมภาษณ์ 4

ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

 

ลำดับที่

เวลา

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

08.30 น.

เด็กชายคณาธิป ทีเจ

คณาสาคร

ทีเจ

2

09.00 น.

เด็กหญิงพิมลพัชชา

อุปพันธ์

เอวา

3

09.30 น.

เด็กชายธาวิน

บุตรรัตน์

แม็กพาย

4

10.00 น.

เด็กหญิงไอรดา

แวหะมะ

ไอด้า

5

10.30 น.

เด็กชายภาทิตย์

ปัญญาวุธตระกูล

เภา

6

11.00 น.

เด็กหญิงไปรยา

พิพัฒน์วัชราภรณ์

ผิงผิง

7

11.30 น.

เด็กชายปวรปรัชญ์

ญาติมาก

สวิส

 

8

13.00 น.

เด็กชายอภิภช

ตั้งเลิศสัมพันธ์

เทมส์

9

13.30 น.

เด็กหญิงศตรมณ

ขนอม

ขวัญใจ

10

14.00 น.

เด็กชายจักรพงศ์

จันทร์สมบูรณ์

อั่งเปา

11

14.30 น.

เด็กชายรวิภัทร

เชิญธรรมพร

เซียน

12

15.00 น.

เด็กชายภคนันท์

วรวงศ์

ไอริช

13

15.30 น.

เด็กชายปุณณภัทร

รัตนโชเต

ปุณณ์

14

16.00 น.

เด็กหญิงสิตานันท์

เพชรดีศรีสมบัติ

ปิ่น

 

ตารางนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการเด็ก ปีการศึกษา 2562

โครงการปฐมวัยสาธิต และโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องสัมภาษณ์ 5

ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


ลำดับที่

เวลา

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

08.30 น.

เด็กหญิงนิริน

แซ่หล่อ

นิริน

2

09.00 น.

เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา

ศิลปวงษา

อัลยา

3

09.30 น.

เด็กหญิงปรีชญา

ยานกูลวงศ์

ฮารุ

4

10.00 น.

เด็กชายปาณชัย

พลเมือง

ปราณ

5

10.30 น.

เด็กชายณธรรศ

พรหมดี

อ็อกตะ

6

11.00 น.

เด็กชายวรินทร์

ลีลาวรวงศ์

วินน์วินน์

7

11.30 น.

เด็กชายติณณ์

อารยธรรมรัตน์

ออสติน

 

8

13.00 น.

เด็กชายธากร

ห้วยหงษ์ทอง

ธีโอ

9

13.30 น.

เด็กชายรวีพล

อัครพัฒน์

เบสท์

10

14.00 น.

เด็กหญิงณสิริ

ไทยเจียมอารีย์

สิริ

11

14.30 น.

เด็กชายอาชวิน

จันทรพิพัฒนชัย

นะโม

12

15.00 น.

เด็กชายปัณณ์

สุขสถิตย์

ปัณณ์

13

15.30 น.

เด็กหญิงลภัสรดา

ลิมปิสุข

จีน่า

download