Tuesday, February 19, 2019
   
Text Size
Login English Version

การให้บริการพื้นที่เช่าเพื่อปฏิบัติการวิจัย

 

 

 alt

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดสรรพื้นที่สำหรับให้บริการเช่า เพื่อเป็นสำนักงานและห้องปฏิบัติการวิจัย

รายละเอียดของพื้นที่เช่า

  • เป็นพื้นที่ ชั้น 6 อาคารปัญญาวัฒนา ของสถาบัน รวมพื้นที่ 1,240  ตร.ม.

  • พื้นที่เช่าแบ่งเป็นสองโซน ดังนี้

     1. โซนสำนักงาน  มีพื้นที่  655.92 ตร.ม. ประกอบด้วย
                        1)  ห้องสำนักงาน   4  ห้อง
                        2)   ห้องประชุม  1  ห้อง
                        3)   ห้องเก็บของ  1  ห้อง
                        4) ห้องทานอาหาร  1  ห้อง
                        5) ห้องน้ำชาย-หญิง  และห้องน้ำคนพิการ จำนวน 10 ห้อง

             2.  โซนห้องปฏิบัติการวิจัย มีพื้นที่ 580.73  ตร.ม. ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการย่อย จำนวน 42 ห้อง และห้องน้ำหญิง จำนวน 5 ห้อง

 

อาคารที่ตั้งของพื้นที่เช่า

ชั้น 6 อาคารปัญญาวัฒนา  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล  

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


 

หากท่านสนใจ หรือหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณภัสสราณัฐ  หยอยอยู่

โทร. 02-441-0602-8 ต่อ 1306


 

โซนสำนักงาน
 
alt alt
off0001 off0002
 off0003  off0005

โซนห้องปฏิบัติการวิจัย

 
lab0001-1  lab4-1
 alt  alt
 lab0006  alt
 lab0001-1  alt
lab0007 lab0002
lab2-1-1 lab0004-1
lab0005-1 lab0006