Monday, May 20, 2019
   
Text Size
Login English Version
 15062018
 

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ

NICFD TALK

-----------------------------

เรื่อง

“Mobile Unit…กับ…ตัวตนบนเส้นทางเพื่อเด็กและชุมชน”

ชวนสนทนาโดย

อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี

ในวันศุกร์ที่

15 มิถุนายน 2561

เวลา 11.00-12.00 น.

ณ ห้อง 1515 ชั้น 5 อาคารปัญญาวัฒนา

------------------------------

NICFD Mahidol x Education Sector