Saturday, April 20, 2019
   
Text Size
Login English Version

ข่าวอบรม ประชุม

Display # 
# Article Title Hits
1 การอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (SI) ฉบับนักวิชาชีพ 149
2 หลักสูตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อความปลอดภัยตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ 82
3 กิจกรรม ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้ 521
4 การอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (SI) ฉบับพ่อแม่” 270
5 การอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (SI) ฉบับคุณครู ” 6774
6 หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม 6262
7 การให้บริการวิชาการศึกษาดูงานสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 6070