Monday, January 22, 2018
   
Text Size
Login English Version

บริการของเรา

คลินิกเด็กและวัยรุ่น


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีพันธกิจที่สำคัญด้านหนึ่ง คือ ด้านบริการวิชาการ ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว จึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการโดยจัดตั้งให้มี งานคลินิกและวัยรุ่นเพื่อ ให้บริการในการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวัยรุ่นเพื่อให้การดูแลและแก้ไขอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไป รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และเป็นแหล่งฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษา บุคคลากรสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลและช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น ในปัจจุบันคลินิกเด็กและวัยรุ่นมีแพทย์เฉพาะทางและบุคลากร ดังนี้

คณาจารย์-ความเชี่ยวชาญ

Dr.suriyadewรศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี   

กุมารแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่น

Dr.Kaewtaอ.พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ

กุมารแพทย์

ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

Dr.Hattaya    อ.พญ. หัทยา ดำรงค์ผล  

 จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

 

Dr.Patcharin  อ.ดร. พัชรินทร์  เสรี

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

Dr.Somboon 2อ.นพ.สมบูรณ์  หทัยอยู่สุข

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

บุคลากรงานคลินิกเด็กและวัยรุ่น

Mal

นางมะลิรมย์ หัสดินรัตน์

นักจิตวิทยา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

pin

นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล

นักจิตวิทยา

aon

นางสาวประพา  หมายสุข  

นักพัฒนาการเด็ก

nok 

นางฒามรา  สุมาลย์โรจน์

นักจิตวิทยา

kwang

นางกุณฑลีพร อมรชัยยาพิทักษ์

 นักกิจกรรมบำบัด

            

wa

นางสาวชมพูนุช  สุมาลย์โรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

kung2

นางสาวพรพิมล สุขศรีงาม

พยาบาล

 บริการคลินิกของเรา

ClinicD

C child Play ground si

     คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกสำหรับเด็กทุกคนทั้งเด็กที่มีพัฒนาการปกติและล่าช้าหรือกลุ่มเด็กพิเศษ บริการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและ

พัฒนาการในเด็กปกติทั่วไป แนวทางการเลี้ยงดู การส่งเสริมศักยภาพเด็ก ตรวจวินิจฉัยสาเหตุและประเมินพัฒนาการเด็กโดยแพทย์ บำบัดและส่งเสริม

พัฒนาการโดยนักวิชาชีพสาขาต่าง ๆ

กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

 • ประเมินพัฒนาการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรม  ปัญหาพัฒนาการ แนวทางการเลี้ยงดู และการส่งเสริมศักยภาพในเด็กปกติ
 • ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า/กลุ่มเด็กพิเศษ รวมถึงให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการโดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
 • ให้คำแนะนำแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามแนวทางฟลอร์ไทม์

นักพัฒนาการเด็กและนักจิตวิทยา

 • ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยแบบทดสอบที่ได้มาตราฐาน
 • ส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่นตามแนวทางฟลอร์ไทม์ในกลุ่มเด็กออทิสติก เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กสติปัญญาบกพร่อง
 • ให้การสาธิตวิธีการและคำแนะนำแก่ผู้ปกครองในวิธีการที่จะกลับไปส่งเสริมพัฒนาการลูกที่บ้านได้ด้วยตนเอง

นักกิจกรรมบำบัด

 • ให้บริการประเมิน ส่งเสริม บำบัดและฟื้นฟูเด็กปกติ เด็กพัฒนาการล่าช้า และเด็กพิเศษ ตามขอบข่ายงานด้านกิจกรรมบำบัด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ปกครองและผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

รูปแบบการให้บริการ

 •     ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการโดยแพทย์
 •            การบำบัดส่งเสริมพัฒนาการโดยนักวิชาชีพแบบเดี่ยว ครั่งละ 50 นาที 

"...ความสำคัญในการดูแลเด็ก คือ การเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของเด็ก

เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ ความสามารถในการพัฒนาขึ้นกับศักยภาพของเด็ก

และการส่งเสริมอย่างถูกต้องจากครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด..."

 

ClinicS

ssss   

    คลินิกวัยเรียน ให้คำปรึกษาปัญหาจิตเวชในวัยเรียน ปัญหาพฤติกรรม ดื้อ ต่อต้าน ก้าวร้าว เกเร ปัสสาวะรดที่นอน โรคทางอารมณ์ โรคซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน โรคของความวิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ  ความผิดปรกติของการเรียนรู้ โรคสมาธิสั้น อาการกลัวโรงเรียน และทดสอบทางเชาวน์ปัญญาและด้านการเรียน

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

 • ตรวจวินิจฉัยและประเมินในเด็กที่มีปัญหาการเรียน ดื้อ พฤติกรรมต่อต้าน ปัสสาวะรดที่นอน  อยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น  โรคซึมเศร้า และปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ รวมถึงให้คำแนะนำในดูแลโดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

นักจิตวิทยา

 • ประเมินเชาวน์ปัญญา  ประเมินด้านการเรียน  ประเมินพฤติกรรมการปรับตัว และให้คำแนะนำด้านเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและการเรียน

โดยให้บริการทั้ง

 • เด็กวัยเรียน
 • ผู้ปกครองและครอบครัว 
 • คุณครู/อาจารย์และทีมงานของโรงเรียน 
 • ทีมฝ่ายการปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบบริการ

 • แบบเดี่ยว ตรวจวินิจฉัยและประเมินโดยแพทย์ และประเมินโดยนักจิตวิทยา
 • บริการบรรยาย/อภิปรายทั้งภายในและภายนอกสถาบันเฉพาะสำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สนใจ

 

ClinicT

openteenclinic front clinic teenage 20140723 092424

    วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างมาก รวมจนถึงความรู้สึกนึกคิด ซึ่งเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อไปสู่วัยผู้ใหญ่ ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะของชีวิตที่สำคัญ ที่จะนำไปใช้เป็นรูปแบบของการดำรงชีวิตจริงในอนาคตต่อไป ทั้งทางด้าน พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนค่านิยมต่างๆ โดยมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง และมีผลกระทบอย่างมากมาย เช่น ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ค่านิยมของสังคม การรับเอาขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมทางโลกซีกตะวันตก และยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ล่อแหลมให้วัยรุ่น วัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น พัฒนาและเจริญเติบโตไปผิดทาง ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย เช่นปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่น (Teenage pregnancy) , ปัญหาการติดยาเสพติด , ปัญหาการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์ , ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น นับวันปัญหาต่างๆเหล่านี้ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

    จากการที่วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้การดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจ ไม่ได้รับการแก้ปัญหา และดูแลด้วยองค์รวมทั้งหมด และในโอกาสที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย ได้ขยายขอบเขตการดูแลเด็กของกุมารแพทย์ถึง 18 ปี และได้มีการจัดตั้งอนุกรรมการ Adolescent Health เพื่อครอบคลุมการดูแลวัยรุ่นได้ดียิ่งขึ้น กุมารแพทย์จึงควรมีบทบาทในการดูแลวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจึงจัดให้บริการคลินิกวัยทีนขึ้น

บุคลากรสหวิชาชีพ

 • กุมารแพทย์ด้านวัยรุ่น
 • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • นักจิตวิทยา

บริการ

 • วิจัย สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลวัยรุ่นอย่างเป็นองค์รวม
 • ตรวจวินิจฉัย ประเมิน ให้คำปรึกษา ส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากด้านร่างกาย จิตใจ สังคมของวัยรุ่น (ฺBio Psycho Social Model)
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นในด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ความร่วมมือกับกองกิจการนักศึกษา ผ่านโครงการ MU Friends Project และหน่วยงานภายนอก
 • บุคคลทั่วไป ในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลรักษา
 • ให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ติดต่อ MU-Friend กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-4504, 0-2849-4512

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

โทร. 02-441-0608 ต่อ 1202 และ 1208  หรือ 094-461-2407 ,094-954-1404

clickClick.....ขั้นตอนการเข้ารับบริการ 


 map NICFD

Login