Tuesday, July 16, 2019
   
Text Size
Login English Version
Download
Up

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4

เอกสารประกอบรมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4

คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพประเทศ”

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ณ (ห้องประชุมอมรินทร์) โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร

**************

 frontbook4 icon download สรุปการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4icon new
08.45 – 10.15 น. เวทีเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ทิศทางที่ยั่งยืนของประเทศ”
  โดย
  icon download รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี อดีตผู้อำนวยการ และผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
  icon download นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  icon download คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันอาร์แอลจี
10.15 – 10.45 น. NICFD TALKS I
  โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
  “มิติใหม่ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
  icon download  คุณพงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนสองภาษาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  “เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้”
10.45 – 11.00 น. พักชมนิทรรศการ
11.00 – 12.00 น.

เวทีอภิปรายนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ และสมองใฝ่เรียนรู้
Body, Brain, and Mind Development (BBM)

  ห้องย่อยที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการ และการดูแลความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย  (ณ ห้องธานี ชั้น 1)
  icon download รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ ประธานชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
  icon download รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  ห้องย่อยที่ 2 หลักสูตรพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จย่า (ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3)
  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว
  คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
  ห้องย่อยที่ 3 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย และการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนโดยใช้ต้นทุนชีวิต (ณ ห้องจิตรลดา ชั้น 2)
  รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

  icon download ดร.นุชนาฎ รักษี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
  ดร.พัชรินทร์ เสรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00 – 13.30 น.  NICFD TALKS II
   icon download คุณศุภากร ศุภผลถาวร ศิษย์เก่าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
   “มุมมองเด็กต่อปัจจัยที่จะพัฒนาเด็กให้มีความสุข สำเร็จ เป็นคนดีและมีจิตอาสา”
   icon download คุณทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก
   “สร้างภูมิคุ้มกันเด็กตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อป้องกันปัญหาในวัยรุ่น”
   วีดิทัศน์แนะนำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
และกล่าวความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

   กล่าวความสำคัญของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเด็กปฐมวัย
   icon download พลอากาศเอก วัธน มณีนัย
รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
 14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง                        
 14.45 – 15.00 น.  icon download สรุปประเด็นสำคัญของการประชุม
15.00 – 16.00 น. เวทีเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย”  
  icon download นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
  รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  icon download นางสุภัชชา สุทธิพล
  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  icon download คุณศตพงษ์ สุนทรารักษ์
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  icon download คุณจินางค์กูร โรจนนันต์
  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  Mr. Hugh Patrick Delaney
  icon download คุณสมรัชนีกร อ่องเอิบ
  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
  ดำเนินรายการ โดย
  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
 

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

16.00 – 16.20 น. ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
16.20 – 16.30 น. ปิดการประชุม
   ************************************
   
หมายเหตุ icon download สามารถ Download เอกสารประกอบการประชุม