Tuesday, April 24, 2018
   
Text Size
Login English Version

กิจกรรมสถาบัน

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาลัยที่มิใช้คณาจารย์ประจำ 18
2 กีฬาบุคลากร (มหิดลเกมส์ 2018) 22
3 คณะผู้บริหารและคณะทำงานโรงเรียนดาวนายร้อย จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานสถาบัน 25
4 วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป วันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 134
5 อบรมส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าฃ้าอย่างเป็นองค์รวม 129
6 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้่ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 147
7 โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม 153
8 สถาบันเข้ารับรางวัลตราสัญญลักษณ์ G-Green เหรียญทอง ระดับประเทศ ประจำปี 2561 163
9 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย “สะเต็มศึกษา” 110
10 Meet the Dean เดือนมกราคม 2561 107
11 อาจารย์และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานสถาบัน 126
12 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือน ม.ค.2561 116
13 แพทย์ประจำบ้าน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เข้าศึกษาดูงานสถาบัน 110
14 ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี 121
15 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้่ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 88
16 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้่ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 84
17 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้่ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 82
18 วันเด็ก 2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี 85
19 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพดี ณ สถาบันโภชนาการ 92
20 พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ สถาบัน 117

Page 1 of 26