Saturday, June 24, 2017
   
Text Size
Login English Version

กิจกรรมสถาบัน

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4 90
2 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 20
3 การอบรมเพื่อพัฒนาแกนนำและพี่เลี้ยงในชุมชน (Mobile Unit) 38
4 กิจกรรม 5ส 37
5 ประชุมคณะกรรมการวิจัย 38
6 อบรม Green Office 34
7 ประชุม ISOIEC 17024 35
8 ประชุมคณะกรรมการสร้างสุของค์กร ครั้งที่ 2 27
9 ลงพื้นที่ระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน (Mobile unit) 39
10 ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 30
11 ปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 40
12 โครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 44
13 อบรมอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ 31
14 ประชุม ISOIEC 17024 8
15 ประชุม ISOIEC 17024 9
16 ลงพื้นที่ระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน (Mobile unit) 8
17 สงกรานต์ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 6
18 ประชุมคณะกรรมการสร้างสุของค์กร 7
19 วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 18
20 ประชุม ISOIEC 17024 6

Page 1 of 24

Login