Tuesday, May 23, 2017
   
Text Size
Login English Version

กิจกรรมสถาบัน

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 10
2 อบรม เสริมสร้างทักษะสมองเด็กในยุค 4.0 ด้วย EF 56
3 อบรม DENVER II 46
4 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่ฯ(ลงพื้นที่ชุมชน) 51
5 ประชุมองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล 45
6 สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 50
7 วันภูมิใจ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 53
8 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่ฯ(ลงพื้นที่ชุมชน) 40
9 กีฬาสีสามัคคีพี่น้อง ครั้งที่ 4 49
10 ประชุมคณะอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ 43
11 อบรมหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม 50
12 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงฯ 48
13 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล มหิดลเกมส์ 2560 17
14 ชาวมหิดลร่วมวางพานพุ่ม 48 ปี วันพระราชทานนามฯ 67
15 อบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับหัวหน้างาน 29
16 คณะอาจารย์ นักศึกษา และ จนท.หลักสูตรนานาชาติ ม.ขอนแก่นศึกษาดูงาน 35
17 มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 17 27
18 แพทย์ประจำบ้าน ศึกษาดูงานสถาบัน 40
19 ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 35
20 สถาบันทำข้อตกลงการปฎิบัติงานกับมหาวิทยาลัย (PA) 31

Page 1 of 23

Login