Sunday, April 30, 2017
   
Text Size
Login English Version

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2

new-blueขอเชิญครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้าร่วม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2” วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,200 บาท  ด่วนรับจำนวนจำกัด

 Media60

โครงการอบรม

บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ใบสมัคร

สมัครเข้าอบรมออนไลน์

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-4410601 - 10 ต่อ 1417 ศุภรดา  1422 ปุณยวีร์

Login