Monday, February 26, 2018
   
Text Size
Login English Version

โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง

โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา
สมัครเข้าร่วมการอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง (Denver II) (รุ่น 1 เต็มแล้ว)
 
 
 
 
 
     รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 5  เมษายน   2561  (เต็มแล้ว)
 
     รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 6  กรกฎาคม 2561 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มิถุนายน 2561)
 
 

อัตราค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

 

7,500  บาท

นิสิตนักศึกษา(แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา)           

6,500 บาท (รุ่นละ 3 คน)
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล
หมายเลขโทรศัพท์  0-2441-0602-8 ต่อ 1416 หรือ 1202
หมายเลขโทรสาร 0-2441-0602-8 ต่อ 61408
 
 
 
 
 
 

Login