Monday, January 22, 2018
   
Text Size
Login English Version

อบรม “สอนเด็กสมวัยด้วยเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก” และ “ความสำเร็จเด็กยุคใหม่ เรียนรู้ได้ผ่าน EF

new  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ขอเชิญคุณครู  ผู้ทำงานด้านเด็ก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“สอนเด็กสมวัย ด้วยเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก รุ่นที่ 2” และ “ความสำเร็จเด็กยุคใหม่ เรียนรู้ได้ผ่าน EF”  ในวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมเจริญสามัคคี (ด่วนรับจำนวนจำกัด)

EF-61


โครงการอบรมและกำหนดการ

ดาวน์โหลดใบสมัครการอบรม

บันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่พักระหว่างการอบรม

icon download สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “สอนเด็กสมวัย ด้วยเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก” รุ่นที่ ๒ (26 ก.พ. 61) 

icon download สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความสำเร็จเด็กยุคใหม่ เรียนรู้ได้ผ่าน EF” (27 ก.พ. 61)

***สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 0-2441-0602-10 ต่อ  1417 คุณศุภรดา  ต่อ  1422 คุณปุณยวีร์***

 

Login