Thursday, August 21, 2014
   
Text Size
Login English Version

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จิตวิทยาเชิงบวกกับการพัฒนาสติ” และ “ทักษะการวิจัยทางการศึกษา”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จิตวิทยาเชิงบวกกับการพัฒนาสติ” และ “ทักษะการวิจัยทางการศึกษา”  ในวันที่  27 - 28  สิงหาคม  2557  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม  ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 1,700 บาทicon_new 


127285

- ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม

- ดาวน์โหลดโครงการ

***สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 0-2441-0602-8  ต่อ 1417 คุณศุภรดา***


Login