Saturday, January 19, 2019
   
Text Size
Login English Version

กิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่


IMG_4906

กิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2552 ดังนี้
1. น.ส. อัจฉรีย์ สุวรรณชื่น
2. น.ส. อัปสรวดี ริมดุสิต
3. น.ส. ยวมล ไกรล้อมบุญ
4. น.ส. ปรารถนา เทียนสุวรรณ
5. น.ส. อลิษา สรรพมงค์
6. น.ส. ไปยดา วิรัศมี
7. น.ส. วัฒนารี อัมมวรรธน์