Saturday, January 19, 2019
   
Text Size
Login English Version

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2560

และการเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคสิ่งของ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

 

CSC 0053

 

CSC 0057

 

CSC 0054

 

CSC 0064

 

DSC 0018

 

DSC 0020

 

DSC 0062

 

DSC 0057