Friday, February 23, 2018
   
Text Size
Login English Version

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน”

RokStories 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน”

 

 

เมื่อวันที่ 21-22 มี.ค. 2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จับมือ สสส. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยรวมตัวผู้ทำงานด้านเด็กทั่วประเทศชูพัฒนาศักยภาพเด็กเข้มแข็งจากภายใน ไขรหัสสู่การเป็นสุดยอดเด็กด้วยบันได 3 ขั้น I am I have I can โดยการจัดการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางให้กับผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งระดับนโยบาย ระดับนักวิชาการและนักปฏิบัติการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทย ให้พร้อมสำหรับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ให้พร้อมสำหรับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ภายในงานมีการเสวนาวิชาการเปิดประเด็นการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย พบกับกรณีศึกษาในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพทางสังคม และการจัดการ ศักยภาพการเรียนรู้ ศักยภาพด้านการคิด ศักยภาพด้านสื่อ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน,แม่ชีศันสนีย์,พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวังโส, นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา, ดร.สุวิทย์เมษินทรีย์,นางศรีศักดิ์ ไทยอารีย์, ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชนอีกหลายท่าน เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย และร่วมเสนอแนะการจัดทำกลไกเพื่อสร้างเสถียรภาพในการทำงาน www.cf.mahidol.ac.th/cync2012/
 

.

Login