Saturday, April 20, 2019
   
Text Size
Login English Version

ขอแสดงความยินดี

merit-maker3

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้รับรางวัลผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทรางวัลหนึ่งทศวรรษของการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ของกระทรวงสาธารณสุข