Saturday, April 20, 2019
   
Text Size
Login English Version

ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

summary
   เนื่องในโอกาสฉลองครอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "EF ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดเด็กไทยในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 24 - 25  มกราคม 2562  เวลา 08.00 - 16.30 น. อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางให้กับบุคลากรทางการศึกษา สาธารณสุข ผู้ทำงานด้านเด็ก นักวิชาการ นักปฏิบัติ รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้ติดตามความรู้ในด้านทักษะสมองขั้นสูง EF และการดูแลส่งเสริมเด็กในศตวรรษที่ 21 และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ

.