Wednesday, June 26, 2019
   
Text Size
Login English Version

Mahidol Friends จัดเสวนา มาเข้าใจโรคซึมเศร้า และดูแลใจเรา…ไปด้วยกัน

summary

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว คุณอรณิชชา เพ็ญวรรณ นักจิตวิทยา และ คุณอินทิรา (ทราย) เจริญปุระ นักแสดง มาร่วมเสวนา กับ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล มาเข้าใจโรคซึมเศร้า และดูแลใจเรา…ไปด้วยกัน

ในเรื่อง Depressive Awareness ว่าเป็นอย่างไร รูปแบบต่าง ๆ สาเหตุของอาการ และเกณฑ์การวินิจฉัยของอาการโรคซึมเศร้าและวิธีการรักษา ที่ห้อง Mini Theater ชั้น 3 MLC

.