Wednesday, June 26, 2019
   
Text Size
Login English Version

เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

summary

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ของสถาบัน

    วันที่ 20 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสแนะนำคณะผู้บริหารของสถาบัน และมอบของที่ระลึก พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของภาวะสังคมโลก เป็นธรรมและยั่งยืน” โดยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้คำแนะนำและทิศทางการบริหารให้กับคณะผู้บริหารของทางสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

.