Wednesday, June 26, 2019
   
Text Size
Login English Version

summary
ป.ป.ส. สร้างขวัญและกำลังใจ! มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ให้กับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

    วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 อาจารย์.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เดินทางไปที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่มีผลงานระดับดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

    ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณฯ รวมทั้งสิ้น 193 ราย โดยผลงานที่ควรยกย่อง ตั้งแต่ปี 2558- ปัจจุบัน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการเรื่องการพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย (Brain Executive Functions) ด้วยการประยุกต์ครูผู้ดูแลเด็ก รวมถึงการพัฒนาสื่อเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย เผยแพร่ให้กับครูอนุบาลและครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัยให้กับหน่วยงานทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ นอกจากนี้ในเชิงการพัฒนานโยบายได้ร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ส. ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในการริเริ่มจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน

.