Friday, July 20, 2018
   
Text Size
Login English Version

บรรยายหัวข้อ บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือเด็ก : การดูแลด้านจิตใจและสภาวะทางอารมณ์”

summary
วันที่ 8 พค 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม. อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือเด็ก : การดูแลด้านจิตใจและสภาวะทางอารมณ์”

    ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 “รู้เท่าทันสื่อ พลังเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ้นภัยออนไลน์” รุ่นที่ 1 จัดโดย ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (ศปอ.) หรือศูนย์ COPAT กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บ้านพักเด็กและครอบครัว ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

.