Saturday, April 20, 2019
   
Text Size
Login English Version

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การสนับสนุนการดำเนินงาน
แผนงานวิจัยการปฏิรูปสุขภาวะและการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21
ระหว่าง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
กับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

.