Tuesday, July 16, 2019
   
Text Size
Login English Version

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ศึกษาดูงาน

 

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ 
ผศ.ดรกรภัสสร อินทรบำรุง และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ศึกษาดูงานเพื่อใช้ศึกษาประกอบการเรียนการสอน
ในรายวิชา การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัย จำนวน 24 คน ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00 น.

.