Tuesday, July 16, 2019
   
Text Size
Login English Version

Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมเยือนสถาบัน

 

ผู้แทนจาก Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมเยือนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษา รองผู้อำนวยฝ่ายวิจัย และอาจารย์ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวให้การต้อนรับ Dr. Herien Puspitawati หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัว Dr. Ir. Dwi Hastuti หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเด็ก และ Ms. Alfiasari M.Si เลขาภาควิชา ประเทศอินโดนีเซียวัตถุประสงค์ของการมาเยือนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต ตลอดจนโครงแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ระยะสั้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

.