Monday, March 25, 2019
   
Text Size
Login English Version

ตักบาตรถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 หน้าตึกสนง.อธิการบดี

 

ตักบาตรถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 หน้าตึกสนง.อธิการบดี
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

.