Monday, March 25, 2019
   
Text Size
Login English Version

โครงการส่งเสริมและประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร(Executive Function Skills)

 

โครงการส่งเสริมและประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร(Executive Function Skills) ในเด็กปฐมวัยโดยครู ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน

วันที่ 4 -5 ตุลาคม 2561 ดร.นุชนาฎ รักษี และคณะวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการ โดยวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กวัดห้วยโป่ง 

ทดสอบเด็กนักเรียน โดยประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ Denver II และวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา 

เป็นการเก็บข้อมูลหลังการทดลอง (Posttest) ของทั้ง 2 พื้นที่ ซึ่งจะเป็นการทดสอบทั้งคุณครูและเด็กนักเรียน ในการเก็บข้อมูลที่ศูนย์พัฒนาเด็กวัดห้วยโป่ง 

ทดสอบเด็กนักเรียน โดยประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ Denver II เพื่อประเมินพัฒนาการภายหลังการส่งเสริมพัฒนาการและลงติดตาม รวมระยะเวลา 3 เดือน 

และประเมิน EF ด้วยเครื่องมือ MU-EF101 และ BRIEF ภายหลังการปรับแผนกิจกรรม

.