Wednesday, June 26, 2019
   
Text Size
Login English Version

การอบรมการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ ตามแนวทาง DIR ฟลอร์ไทม์

 

การอบรมการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ ตามแนวทาง DIR ฟลอร์ไทม์
ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา

.