Tuesday, February 19, 2019
   
Text Size
Login English Version

การเล่น เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา

alt 

การประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ เรื่อง "การเล่น เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา" วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กฯ


สืบเนื่องจาก มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การเล่น เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา" ซึ่งมีความมุ่งหมายให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา เช่น การรวบรวมฐานข้อมูล พัฒนา เผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการเรียนรู้


ในการนี้ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กฯ ในฐานะองค์วิชาการ จึงจัดประชุมหารือ เรื่อง "การเล่น เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา" เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเล่นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการขึ้น


 

icon download สรุปรายงานการประชุม
icon download โรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดย โรงเรียนบ้านสำนัก
icon download ตัวอย่างและประโยชน์ Play DAy พื้นที่สร้างสรรค์  โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
icon download สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาด้วยตนเอง โดย คุณดิสสกร  กุนธร

.