Monday, May 20, 2019
   
Text Size
Login English Version

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสรรค์สื่อใหม่ ให้ถูกใจเด็กวัยฝัน ในศตวรรณที่ 21

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสรรค์สื่อใหม่ ให้ถูกใจเด็กวัยฝัน ในศตวรรณที่ 21
ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา

.