Monday, May 20, 2019
   
Text Size
Login English Version

บรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

 

บรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

.