Monday, March 25, 2019
   
Text Size
Login English Version

ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาลัยที่มิใช้คณาจารย์ประจำ

 

เสนอชื่อผู้แทนส่วนงานเพื่อไปดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาลัยที่มิใช้คณาจารย์ประจำ
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

.