Monday, March 25, 2019
   
Text Size
Login English Version

โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม


โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม

วันศุกร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 3  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้อง 1206 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

.