Saturday, January 19, 2019
   
Text Size
Login English Version

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย “สะเต็มศึกษา”


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย “สะเต็มศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 

ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

.