Monday, October 15, 2018
   
Text Size
Login English Version

การพัฒนาทักษะสมอง (รู้คิด รู้ทำ รู้ซึ้ง) สู่การขับเคลื่อนศักยภาพเด็กไทย


การพัฒนาทักษะสมอง (รู้คิด รู้ทำ รู้ซึ้ง) สู่การขับเคลื่อนศักยภาพเด็กไทย

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา

.